Edie & Olym­pia Campbell­

Det skö­nas­te med Edie och Olym­pia Campbell är att de är myc­ket mer än mo­del­ler. De är bra fö­re­bil­der och tar in­te mo­de­värl­den på för stort all­var.

Plaza Kvinna - - PORTRATT -

and­ra it-tje­jer just nu, in­te minst Ca­ra Som så många Delevingne som of­ta hyl­las för sin no-bulls­hit-at­ti­tyd, är de så myc­ket mer än ba­ra mo­del­ler och sti­li­ko­ner. ” Edie Campbell är in­te ba­ra en mo­dell. Hen­nes per­son­lig­het och ka­rak­tär är hen­nes styr­ka,” be­skri­ver Nat­halie Hand från mo­del­la­gen­tu­ren Vi­va Mo­del Ma­na­ge­ment i London, som re­pre­sen­te­rar bå­de Edie och hen­nes sys­ter Olym­pia.

Ny­li­gen gick Edie ut med topp­be­tyg från ett av Lon­dons främs­ta konstu­ni­ver­si­tet, hon är am­bas­sa­dör för or­ga­ni­sa­tio­nen The Re­a­ding Agen­cy och har vun­nit pre­stige­fyll­da rid­täv­ling­ar. Det var ing­en mind­re än den hyl­la­de fo­to­gra­fen Ma­rio Tes­ti­no som tog de förs­ta bil­der­na på den då 15-åri­ga Edie för ett re­por­tage i Vo­gue med ti­teln ”Young London”. Mo­dell­kar­riä­ren bör­ja­de sak­ta ta fart, och snart syn­tes hon i Tes­ti­nos Bur­ber­ry-kam­panj bred­vid su­per­mo­del­len Ka­te Moss. Fram­gång­en var ett fak­tum, och i det frans­ka mo­de­hu­set Lan­vins vin­ter­kam­panj för 2014, fo­tad av Tim Wal­ker, får man där­med mö­ta he­la fa­mil­jen Campbell. ( Ja, al­la är de bles­sed med mo­dell­kva­li­te­ter – mor­mor Jo­an var ett av 50-ta­lets sto­ra an­sik­ten och fo­ta­des av Da­vid Bai­ley och Nor­man Parkin­son!) I vi­de­on syns Edie öpp­na en dörr och ut kom­mer mam­ma Sop­hie, pap­pa Rod­dy, bror Art­hur, mor­mor Jo­an, mor­far Je­re­my, sys­ter Olym­pia och de­ras pojk­vän­ner Otis och Mat­teo. Sist men in­te minst: Edi­es häst Dol­ly.

Med en mam­ma som ti­di­ga­re var re­dak­tör på Vo­gue och Tat­ler, och idag ar­ki­tekt med fle­ra mo­de­hus på upp­drags­lis­tan, har mo­de­värl­den alltid fun­nits där för bå­de Edie och Olym­pia.

– Mo­del­lan­det kom först in i mitt liv när jag var el­va el­ler tolv år. Tim Wal­ker gjor­de en sto­ry med min

mam­ma för ita­li­ens­ka Vo­gue där jag och min sys­ter var med, be­skri­ver Olym­pia i tid­ning­en The In­de­pen­dent.

Men det är även från mam­man som de har lärt sig att mo­del­lan­det in­te är allt.

– Hon har alltid sagt: ”Du mås­te ha nå­got som är vik­ti­ga­re i ditt liv, för mo­de­värl­den kom­mer in­te vil­ja ha dig för evigt.” Hon vil­le att jag skul­le va­ra för­be­redd när den da­gen kom­mer. Att ha and­ra in­tres­sen och upp­täc­ka and­ra vägar i li­vet, sä­ger Edie som pre­cis lan­dat ett stort mo­dell­kon­trakt för YSL och dof­ten Black Opi­um. Har du alltid drömt om att mo­del­la?

– Nej … Jag tror in­te att det är nå­got du väl­jer el­ler dröm­mer om. An­ting­en hän­der det el­ler så gör det in­te det. Jag vet fort­fa­ran­de in­te vad jag vill bli dock. Jag kanske kom­mer ri­da för evigt! Vad är det häf­ti­gas­te du har va­rit med om som mo­dell?

– Var­je jobb är ro­ligt på sitt sätt. Jag åk­te på en fan­tas­tisk två vec­kor lång re­sa med Tim Wal­ker till Bur­ma, det var mind­blowing. Jag blev näs­tan uppä­ten av ett le­jon på en av hans plåt­ning­ar, men det tar vi en an­nan gång! Vil­ka kvin­nor har in­spi­re­rat dig mest?

– Krigs­kor­re­spon­den­ten Ma­rie Col­vin och avi­a­tri­sen El­sie Mac­kay, Ka­te Bush och för­fat­ta­ren Jeanette Win­ter­son för att de är så mo­di­ga, el­ler så ver­kar det så för mig. Vad gör en kvin­na vac­ker en­ligt dig?

– Att man in­te bryr sig för myc­ket om att va­ra vac­ker. Spen­de­ra in­te för myc­ket tid på att speg­la dig! Vad tyc­ker du om att gö­ra i London när du in­te job­bar?

– Då åker jag med min bil till lan­det för att ri­da. El­ler så går jag på konstut­ställ­ning­ar, som Wal­la­ce Col­lec­tion och Dulwich Pictu­re Gal­le­ry. Att vand­ra runt på Lon­dons ga­tor gör mig alltid lyck­lig. Hur myc­ket be­ty­der rid­ning­en för dig?

– Es­ka­pism och di­sci­plin. Det är väl­digt bra för att kros­sa ditt ego, för det går ald­rig så bra som man tror det ska på en täv­ling. Det är en kon­stant lär­dom i öd­mjuk­het, att ac­cep­te­ra ne­der­lag och att be­stäm­ma sig för nå­got. Vad är din störs­ta räds­la och din störs­ta styr­ka?

– Jag är rädd för att va­ra uttrå­kad, att in­te räc­ka till. Jag vet in­te vad min bäs­ta styr­ka är. För­mod­li­gen min en­vis­het el­ler min täv­lings­in­stinkt. Jag tyc­ker in­te om att gö­ra ett halv­dant jobb. Var ser du dig själv om tio år?

– För­hopp­nings­vis kom­mer jag över­ras­kas. Vem vet vad jag kom­mer gö­ra. Jag hål­ler tum­mar­na för att jag kom­mer fort­sät­ta ha li­ka kul!

rädd för ” Jag är aatttt vi­nat­rea r uätct­kra­åk­ti­alld.”,

Edie Cam­pell & Olym­pia Cam­pell Ål­der: Edie, 24 år, Olym­pia, 18 år. Bor: London. Pojk­vän­ner: Edie, Otis Fer­ry, son till sång­a­ren Bry­an Fer­ry. Olym­pia, Mat­teo Vil­la­nu­e­va Brandt. Aktuell: Edie, som an­sik­te för YSL:s doft Black Opi­um. Olym­pia har synts...

Edie Campbell som 20-åring är väl­digt lik sin sö­ta sys­ter Olym­pia som idag är 18 år.

Med kort­klippt hår re­ge­rar en själv­sä­ker Edie på värl­dens störs­ta ca­t­walks. Här för Gi­venchy S/S 15. Systrarna Campbell är mer än ba­ra mo­del­ler.

Edie Campbells 3 x kul­turfa­vo­ri­ter: För­fa tta­re: Kurt Von­negut och Jeanette Win­ter­son. Just nu lä­ser jag Mo­h­sin Ha­mids nya bok. KONST­NÄ­RER: Wal­la­ce Col­lec­tion i London. Och jag äls­kar Rot­h­ko-rum­met på Ta­te Mo­dern. Mu­si­ker: Bowie, Ka­te Bush, Pulp,...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.