Ken­dall & Ky­lie Jen­ner

Trots att systrarna Ken­dall och Ky­lie Jen­ner växt upp i strål­kas­tar­lju­set är det in­te av­gö­ran­de för de­ras mo­dell­kar­riä­rer. De har job­bat hårt för att by­ta ut skval­ler­ru­bri­ker mot high fashion edi­to­ri­als.

Plaza Kvinna - - PORTRATT -

sitt In­stagram­kon­to grat­tar Ken­dall På en bild på Jen­ner sin lil­la­sys­ter Ky­lie Jen­ner med en bild på när de var små.”Hap­py birth­day to my teeny tiny ba­by sis­ter @ky­li­e­jen­ner. I lo­ve you”. Bil­den har i skri­van­de stund 735 033 li­kes. Systrarna, som or­da­grant har växt upp i ramp­lju­set un­der in­spel­ning­en av re­a­li­ty­se­ri­en Kee­ping up with the Kar­dashi­ans, har lärt sig att han­te­ra allt vad det in­ne­bär att sy­nas. Se­ri­en bör­ja­de sän­das 2007 och fo­ku­se­rar på fa­mil­jen Jen­ner/Kar­dashi­ans liv i Los Angeles, med mam­ma Kris, pap­pa Bru­ce, halv­syst­rar­na Kourt­ney, Kim, Khloé och Ca­sey, samt halv­brö­der­na Rob och Bran­don. Det var Kris förs­ta man,den nu av­lid­ne Robert Kar­dashi­an, som först ham­na­de i me­di­as blick­fång när han för­sva­ra­de O.J. Simp­son som miss­tänk­tes för mor­det på Ni­co­le Brown Simp­son och Ro­nald Gold­man. Kris gif­te om sig med den fö­re det­ta OS- fri­id­rotts­stjär­nan Bru­ce Jen­ner, och de två fick dött­rar­na Ken­dall och Ky­lie. Fa­mil­jen är för­mod­li­gen USA:s mest om­skriv­na, in­te minst Kim Kar­dashi­an som ti­digt fick upp­märk­sam­het för allt från si­na kän­da pojk­vän­ner (rap­pa­ren Ray J och sång­a­ren Nick Lachey), det eg­na tv-pro­gram­met Filt­hy Rich: Catt­le Dri­ve, läck­ta sex­vi­de­on, och fil­men Kim Kar­dashi­an: Su­pers­tar. Un­der 2011 gif­te hon sig med bas­ket­spe­la­ren Kris Hump­hri­es, för att se­dan skil­ja sig 72 da­gar se­na­re. Två år se­na­re gif­te hon sig med Ka­nye West, och upp­märk­sam­he­ten har in­te bli­vit mind­re.

Men trots att de till­hör sam­ma familj, har systrarna

Kket­sik­nJi­e­no­a­d­re­nasm­me­ing­e­no ri­aå, cna oeogl­hr­llnrc .” ae­ind­hmn l ai­ahn te n

Ken­dall och Ky­lie in­te alls sam­ma ka­o­tis­ka bak­grund som Kim. Sam­ti­digt har de en enorm fan­ba­se, med över 30 mil­jo­ner föl­ja­re på Instagram.

– Jag och Ken­dall kom­mer in­te ens ihåg ti­den in­nan se­ri­en, och in­nan al­la ka­me­ror. Det är nor­malt för oss, har Ky­lie sagt i en in­ter­vju.

Men det är istäl­let de­ras mo­dell­kar­riä­rer som nu ska­par ru­bri­ker. Det ryk­tas om att den yng­re Ky­lie in­te vill fort­sät­ta kon­kur­re­ra med sin sys­ter, ut­an att hon vill sat­sa på mu­si­ken. En­ligt en av hen­nes nä­ra vän­ner vill hon bli ”nya Ka­ty Per­ry”. Det har till och med gått så långt att systrarna, in­för Ken­dalls Marc Jacobs-vis­ning, kom över­ens om att fram­för allt Kim skul­le hål­la sig bor­ta, så att Ken­dall kun­de få glän­sa ifred.

– Hon är ju den hon är och det skul­le ha ta­git upp­märk­sam­he­ten ifrån mig, har Ken­dall sagt.

Men det är in­te en­bart på ca­t­wal­ken som systrarna Ken­dall och Ky­lie do­mi­ne­rar. De mark­nads­för även pro­duk­ter till­sam­mans, såsom Ste­ve Mad­den-skor, klä­der för mär­ket Pac­sun och en sci­ence fic­tion-ro­man.

Att det skul­le va­ra ef­ter­nam­net som gett de­ras kar­riä­rer en ex­tra skjuts är in­te fal­let, på­pe­kar Ken­dall, som lis­tar vis­ning­en för Marc Jacobs och kon­trak­tet med Es­tée Lau­der som någ­ra av de av­gö­ran­de hän­del­ser­na i hen­nes kar­riär. Det var back­stage på So­nia Ry­ki­els vis­ning un­der Paris mo­de­vec­ka som hon fick re­da på ny­he­ten, och när hon se­na­re kun­de de­la med sig av det på sitt Instagram fick bil­den över en mil­jon li­kes. Es­tée Lau­der be­skrev Ken­dall som ”Fashion’s new bre­ak­out star and so­ci­al me­dia sen­sa­tion” och gjor­de hen­ne till en del av Es­tée Lau­der-fa­mil­jen, som be­står av kvin­nor som Eli­za­beth Hur­ley, Gwy­neth Pal­trow och Jo­an Smalls.

I som­ras gick Ken­dall även Cha­nels coutu­re­vis­ning ef­ter en för­frå­gan från själ­vas­te Karl La­ger­f­eld.

– Jag för­sö­ker in­te ut­nytt­ja mitt namn el­ler nå­got. Fak­tum är att jag har job­bat jät­te­hårt för det här. Det var in­te som att det ma­giskt hän­de, sä­ger hon.

Men det har in­te alltid va­rit så lätt att slå sig fri från ”kän­dis­stäm­peln”. Fle­ra sto­ra de­sig­ners var tvek­sam­ma till en bör­jan. Det var in­te för­rän hon klipp­te av hå­ret och fär­ga­de det brunt, som de stör­re job­ben kom.

– De sat­te sig emot det. Vis­sa kanske tror att tv-se­ri­en har gjort det lät­ta­re för mig att få jobb, men det är fak­tiskt det mot­sat­ta. Jag var tvung­en att job­ba än­nu hår­da­re, har hon sagt i en in­ter­vju i Vo­gue.

Det är sna­ra­re in­om high fashion hon vill va­ra, och det har va­rit en lång väg till att nu bli ta­gen på all­var.

– Män­ni­skor tog mig in­te se­ri­öst på grund av tv-se­ri­en. När jag gick på castings var det fan­tas­tiskt när de in­te viss­te vem jag var. Jag tänk­te: ”Snäl­la snäl­la, känn in­te igen mig!”

Systrarna till­sam­mans på ca­t­wal­ken 2012 un­der Sher­ri Hill Fashion We­ek i New York. Vack­ra Ken­dall Jen­ner är nytt an­sik­te för Es­tée Lau­der i vår. Ål­der: Ken­dall, 19 år, Ky­lie, 17 år. Bor: L.A. Aktuell: Ken­dall är an­sik­tet för Es­tée Lau­der och...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.