i kort­het Say Lou Lou

Plaza Kvinna - - PORTRATT -

Var vill ni bo?

– Vi är sug­na på L.A. bå­da två. Åka dit på eg­na vill­kor och hy­ra ett hus. Vi mås­te ba­ra ha kör­kort först. Har ni nå­gon sti­li­kon?

– In­te di­rekt, men typ mam­ma (när hon var ung). Vi har ärvt myc­ket klä­der hon ha­de då. Och Da­vid Bowie, men kanske även snub­bar­na på sex­tio­ta­let och Rol­ling Sto­nes. Ge­ne­rellt gil­lar vi hur stjär­nor­na kläd­de sig för 30-40 år se­dan. Vi gil­lar den no­stal­gis­ka sti­len. Var häm­tar ni in­spi­ra­tion till er mu­sik?

– Från li­vet, livs­er­fa­ren­he­ter, kär­lek, film och an­nan mu­sik. Har ni nå­gon hän­del­se från när ni gjor­de al­bu­met som ni kan de­la med er av?

– En är väl he­la käns­lan, att man kän­ner sig pus­had av bran­schen – hur vi kän­ner oss som tje­jer. I lå­ten Be­lo­ved sjung­er vi myc­ket om den si­tu­a­tio­nen, som tje­jer och som per­so­ner. När ni var små, vad vil­le ni bli då?

– Ar­tis­ter el­ler skå­de­spe­la­re. Vad grå­ter ni till?

– Allt. Myc­ket livs­ö­den, orätt­vi­sor, män­ni­skor som far il­la och mår då­ligt. Vi kan grå­ta till film och böc­ker. In­te så myc­ket till mu­sik. När det på­ver­kar blir det in­te tå­rar. Nå­got spe­ci­ellt som gör er på bra hu­mör?

– Va­ra runt po­si­ti­va män­ni­skor som ger ener­gi och in­te tar ener­gi. Vi tyc­ker om barn och djur och att flam­sa. Vår fa­mil­je­hund gör oss väl­digt gla­da. Vad gör ni när ni är le­di­ga?

– So­ver, äter, go­sar och kol­lar film och tv-se­ri­er. På som­ma­ren är det en an­nan grej – då åker vi till nya stäl­len och upp­täc­ker nya sa­ker. Och nu har vi bör­jat trä­na gans­ka myc­ket ock­så. Har ni pojk­vän­ner?

– Ja, vi för­sö­ker få det att fun­ka. Fa­vo­rit­bar?

– På vin­tern häng­er vi mer på oli­ka re­stau­rang­er, som typ Sar­din på Skå­ne­ga­tan. På som­ma­ren är vi på Träd­går­den, Un­der bron och Babylon. Men det blir myc­ket mid­da­gar hem­ma ock­så, och så tar man en flas­ka vin där istäl­let för att gå ut. Um­gås ni myc­ket privat?

– När vi är hem­ma tar vi till­fäl­let i akt att um­gås med and­ra kom­pi­sar. Ibland ses vi al­li­hop. Finns det nå­gon mu­sik ni lyss­nar på just nu?

– Nya Litt­le Jin­der-ski­van! Vi för­sö­ker lyss­na på allt mer svensk mu­sik. Drömscen?

– Det är kul att spe­la i Stock­holm, men ock­så på le­gen­da­ris­ka stäl­len var som helst i världen där många ar­tis­ter har stått fö­re oss. Vi vill även he­ad­li­na på Berns i Stock­holm el­ler på Cir­kus. Tyc­ker ni det är kul med klä­der?

– Li­ka kul som vem som helst. Som ar­tist hand­lar det om vad man har på sig på fo­ton, mu­sik­vi­de­os och scen. Men vi är in­te mer in­tres­se­ra­de än nå­gon an­nan. Finns det nå­got vi in­te vet om er?

– Vi kan nud­da vå­ra nä­sor med tung­an. Vi bru­kar även få myc­ket skum­ma sjuk­do­mar, som vatt­kop­por två gång­er vil­ket är typ fy­siskt omöj­ligt. Men även and­ra sjuk­do­mar som bält­ros, hals­böld, kri­stal­ler i öro­nen och kons­ti­ga ut­slag. Även olyc­kor, vi snubb­lar på kons­ti­ga sa­ker och har otur. Jag skar upp mitt fing­er på en köks­man­do­lin, jag tej­pa­de ihop det och låt­sa­des som om det in­te ha­de hänt så det väx­te ihop helt snett. Och att vi har två syst­rar, som ock­så är tvil­ling­ar. Van­li­gas­te frå­gan ni får från folk?

– Hur det är att job­ba till­sam­mans som tvil­ling­ar. Då sva­rar vi att det är bra för den kre­a­ti­va pro­ces­sen, men att det är in­ten­sivt och att vi brå­kar väl­digt myc­ket. Vi brå­kar var­je dag om onö­di­ga sa­ker men blir alltid vän­ner di­rekt ef­teråt.

Ele kt­ra : Plis­se­rad topp, 1 499 kr, och kjol 2 099 kr, Day Bir­ger et Mikkelsen. Väst, 799 kr, H&M. Mi­ran­da : Ka­vaj, 1 499 kr, Day Bir­ger et Mikkelsen.

Fo­to­graf Christop­her Hunt Sty­list Emi­lia Klang Ma­ke­up Jo­se­fi­na Zar­mén Hår Astrid Eriks­son/Agent Bau­er Fo­to­as­si­stent Mar­kus Os­kars­son Sty­listas­si­stent Eli­sa­beth Lindström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.