brows & browns

Låt dig in­spi­re­ras av ca­t­wal­kens bus­ki­ga bryn och bru­na skug­gor.

Plaza Kvinna - - JUST NU/TREND -

Don­na Ka­ren till djup cho­klad hos Från ljus mull­vad hos Di­a­ne von Fursten­berg – sä­song­ens snyg­gas­te sot­ning­ar spe­lar soft på den bru­na färgska­lan. Den bäs­ta match­ning­en? Ett par per­fekt skug­ga­de bryn, såklart!

Även om den sto­ra, rå­dan­de ögon­brynst­ren­den hyl­lar mar­ke­ra­de och ifyll­da bryn så be­hö­ver det in­te be­ty­da skar­pa lin­jer och mör­ka fär­ger. Tvärtom ser vi nu allt mer hur det ef­ter­frå­gas att för­stär­ka – sna­ra­re än att för­änd­ra. Att med gel, skug­ga och lju­sa­re ny­an­ser for­ma upp och för­tjoc­ka de bryn vi re­dan har. Hos Don­na Ka­ren ha­de ma­ke­u­par­tis­ten Char­lot­te Til­bu­ry till och med borstat en con­ce­a­ler på ögon­bry­nen – för att få en lju­sa­re, mat­ta­re och mer bus­kig ef­fekt.

Back­stage hos Gi­or­gio Ar­ma­ni ha­de Lin­da Can­tel­lo, in­ter­na­tio­nal cre­a­ti­ve ma­ke­up director, blan­dat ihop en skräd­dar­sydd pa­lett med pig­ment att mat­cha den ski­ra och sand­beige­fär­ga­de ca­t­walk­kol­lek­tio­nen per­fekt. Med hjälp av en vit bas gav hon mo­del­ler­nas hud en blek, matt fi­nish kom­bi­ne­rat med sand­fär­ga­de läp­par och fyl­li­ga ögon­bryn. Ögo­nen de­fi­ni­e­ra­des i oli­ka ny­an­ser av tau­pe, sil­ver och bei­ge – ut­an ma­sca­ra.

Mind­re än fem må­na­der ef­ter vis­ning­en finns nu den spe­ci­al­kom­po­ne­ra­de ma­ke­uploo­ken till för­sälj­ning på Ar­ma­nis dis­kar, nå­got slags re­kord i skön­hets­värl­den som van­ligt­vis tar minst ett år på sig att ut­veck­la en idé till fär­dig pro­dukt på hyl­lan. Top­pen tyc­ker vi, ef­tersom de ljuv­ligt skim­ran­de skug­gor­na väc­ker ett stort mås­te-ha-NU-be­gär!

Vå­rens sö­tas­te Paris-pa­lett! Pa­let­te Yeux Rose Spring, 610 kr, Lan­cô­me. i n a m r a o i g r o i g n a r k a n o d i ll a v c o t r e b o r g r e b n e t s r u f n o v e n a i d

Bryn­pen­na med en mjukt ro­sa pen­na i ena än­den, som an­vänds för att lju­sa upp pre­cis un­der bry­net för en mer de­fi­ni­e­rad ef­fekt. Wa­ke Up Brow, 300 kr, Pür­mi­ne­rals. Di­rekt från ca­t­wal­ken! Run­way Pa­let­te no 2, 300 kr, Gi­or­gio Ar­ma­ni.

Vår ab­so­lu­ta fa­vo­rit! Bryn­pen­na och gel i ett! Brow Duo, 179 kr, Pixi.

Fär­gad ögon­bryns­gel. Brow Dra­ma, 89 kr, May­bel­li­ne.

Brow Ar­tist Ge­ni­us Kit, 149 kr, L’Oréal Paris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.