Fit och fram­gångs­rik

Plaza Kvinna - - HALSA/MAT -

I boken Fit och fram­gångs­rik finns mas­sor av smar­ta tips på hur man bäst ba­lan­se­rar trä­ning, kar­riär och so­ci­alt liv. Jag ställ­de någ­ra snab­ba frå­gor till för­fat­ta­ren Ca­ro­li­ne Lid­man. Vad in­spi­re­ra­de dig till att skri­va den här boken?

– Jag kän­de rätt snabbt när jag på­bör­ja­de min pr-kar­riär att det var en ut­ma­ning att kom­bi­ne­ra re­gel­bun­den trä­ning med se­na kväl­lar på kon­to­ret och ti­di­ga mor­gon­mö­ten. De da­gar­na man väl kom iväg var kol­le­gor­na choc­ka­de och jag kän­de att många i min om­giv­ning ba­ra pra­ta­de om att ti­den in­te fanns. Där­för vil­le jag ta re­da på hur man gör för att få ihop det, och där­av in­spi­re­ras av tio per­so­ner som ver­ka­de de­la ett liv med myc­ket jobb, re­gel­bun­den trä­ning och ett so­ci­alt liv med vän­ner och familj. Hur ser ditt trä­nings­sche­ma ut?

– Jag har pre­cis hop­pat på ett 26-vec­kors lö­par­pro­gram av An­ders Szal­kai med mål mot ma­ra­ton 2015. Där­till kom­plet­te­rar jag med styr­ka på gym­met. Kan du ge någ­ra snab­ba tips på hur man bäst ba­lan­se­rar trä­ning, kar­riär och so­ci­alt liv?

– Be­stäm dig för att du ska bör­ja! Pri­o­ri­te­ra trä­ning och få ener­gi, sätt upp mål och hit­ta ef­fek­ti­va trä­nings­till­fäl­len, ex­em­pel­vis att springa hem från job­bet el­ler gym­ma med vä­nin­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.