70 –tal

Säl­lan har en trend sla­git med så stor kraft som nu. Det ti­di­ga 70-ta­lets mo­de är till­ba­ka – med rå­ge!

Plaza Kvinna - - SIDAN - Moc­ka, möns­ter & de­nim

hit­tar vi Guc­ci, Bland vå­rens tung­vik­ta­re Lou­is Vuit­ton, Pra­da, Emi­lio Puc­ci, Chloé, Saint Lau­rent, Tom Ford ... Ja, ni hör – lis­tan är lång, lik­som be­nen är ut­sväng­da och fär­ger­na mus­ti­ga och kryd­di­ga.

Emi­lio Puc­cis norsk­föd­de chefs­de­sig­ner Pe­ter Dun­das var ba­ra ett li­tet barn un­der det ti­di­ga 70-ta­let där vå­rens kol­lek­tion häm­tat sin in­spi­ra­tion, men det har in­te hind­rat ho­nom från att no­stal­giskt läng­ta till­ba­ka.

– Jag har alltid va­rit li­te fru­stre­rad över att in­te ha va­rit med or­dent­ligt på den ti­den. Jag bor­de ha va­rit det, skroc­ka­de han back­stage. Men å and­ra si­dan, då ha­de jag nog in­te va­rit här nu.

Stör­re de­len av vis­ning­ar­na i Mi­la­no var på åter­re­sa till 70-ta­let – men fran­sar, hip­piepär­lor och flor­tun­na gu­din­ne klän­ning­ar har Pe­ter Dun­das bju­dit på än­da se­dan han bör­ja­de hos Emi­lio Puc­ci 2008.

– Det har alltid fun­ge­rat för mig, fort­sat­te han. Jag vil­le gö­ra 70-ta­let re­dan för­ra gång­en, så jag tänk­te att till den här kol­lek­tio­nen gör jag det or­dent­ligt!

Själv­klart kom­mer ret­ro­plag­gen med en mo­dern twist och nya sty­ling­knep, men he­la mo­de­värl­dens fa­shio­nistas tycks likt Pe­ter Dun­das vil­ja ta sig an 70-ta­let or­dent­ligt. Så på med moc­ka­jac­kan, de ut­sväng­da byx­or­na och den sma­la scar­fen, så ses vi!

Skin­ny scar­ves

Moc­ka

Halterneck

Sam­met

Marra­kesh Ni­co Wash, 2 299 kr, MiH Jeans.

Sol­glas­ö­gon, 1 500 kr,

Paul Frank. Väs­ka, 45 000 kr, Lou­is Vuit­ton. Moc­ka­jac­ka, 7 995 kr, Lex­ing­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.