BA­LANS ON­LI­NE

Plaza Kvinna - - JUST NU TRANING -

Well­net vill in­spi­re­ra till ett häl­so­sam­ma­re liv ge­nom sin häl­so­por­tal Ba­lans On­li­ne. Där er­bjuds oli­ka häl­so- och frisk­vårds­tjäns­ter, som ex­em­pel­vis mas­sage och cross­fit. Ut­ö­ver det ska man kun­na hit­ta enk­la yo­ga- och mind­ful­nes­söv­ning­ar som pas­sar så­väl unga som äld­re, som man en­kelt kan gö­ra hem­ma. Kän­ner du dig mo­ti­ve­rad att pro­va tjäns­ten er­bjuds den nu gra­tis till al­la med Ica-kort! Sur­fa in på ba­lan­son­li­ne.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.