RE­CEPT PÅ UNG­DOM

Plaza Kvinna - - SKONHET NYHETER -

Schwei­zis­ka La Prai­rie, vars se­nas­te till­skott är ett gel­se­rum som ska va­ra mär­kets mest ef­fek­ti­va brom­sa­re av ryn­kor nå­gon­sin, har se­dan star­ten spe­ci­a­li­se­rat sig på an­ti age. Själ­va me­nar de att de stän­digt fo­ku­se­rat på kär­nan och läg­ger ned myc­ket tid på att ut­veck­la pro­duk­ter som at­tac­ke­rar ryn­kor och dess upp­komst. Bland an­nat ge­nom nog­grant ut­val­da in­gre­di­en­ser.

– Många tror att vi till­sät­ter dy­ra in­gre­di­en­ser en­bart för käns­lan av lyx, men allt vi an­vän­der har go­da egen­ska­per för hu­den. Guld är an­ti­in­flam­ma­to­riskt och hjäl­per till att öka cell­för­ny­el­sen sam­ti­digt som det ger hu­den lys­ter. Ka­vi­ar är be­ri­kat med Ome­ga 3 och ger hu­den fast­het. Och pla­ti­na läg­ger sig som ett skal runt mo­le­ky­ler­na i cre­mer­na så att de in­te bryts ned av krop­pen in­nan de hin­ner kom­ma i kon­takt med cel­ler­na. På så sätt får du bätt­re ef­fekt av din cre­me, för­kla­rar Vicky Har­per, in­ter­na­tio­nal trai­ning ma­na­ger på La Prai­rie och fort­sät­ter:

– För­u­tom det, är en bra ren­gö­ringsru­tin A och O, och glöm in­te att skyd­da hu­den från far­li­ga strå­lar som bi­drar till ett för ti­digt åld­ran­de!

Ra­pid Re­spon­se Boos­ter, 2 325 kr, är själv­klart prop­pat med det­ta mål­in­rik­ta­de sy­stem och sägs ge re­sul­tat på två (!) vec­kor. Hemliga re­cep­tet på evig ung­dom månn­tro?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.