M

Plaza Kvinna - - PORTRATT -

Ar­tist

Med sing­eln Ta mig till­ba­ka och med nytt al­bum i sep­tem­ber. Har du nå­gon fa­vo­rit­plats på som­ma­ren?

– Jag tyc­ker att Djur­går­den är väl­digt schysst på som­ma­ren. Det är en fin idyl­lisk plats med bra re­stau­rang­er och här­li­ga stäl­len, som till ex­em­pel Grö­na Lund och Skan­sen som jag har många min­nen från. Hur spen­de­rar du helst en le­dig som­mar­dag?

– En grej jag bru­kar gö­ra är att sam­la ett gäng vän­ner och spe­la bränn­boll i Ha­ga­par­ken. Det är väl­digt ro­ligt … så länge mitt lag vin­ner! Har du någ­ra and­ra här­li­ga stads­tips?

– De­ba­ser Hum­le­går­den har en grym To­ast Ska­gen. Ibland när jag vill bort från stan och hit­ta lug­net bru­kar jag kö­ra ut till Troll­bäc­ken i Ty­resö. Där finns det en bryg­ga med en jät­te­fin ut­sikt där jag bru­kar so­la och ba­da. Djur­gårds­brunns värds­hus är även en av de fi­nas­te plat­ser­na i Stock­holm, en­ligt mig. Har du nå­got sommarminne från barn­do­men?

– Jag minns att jag bru­ka­de cyk­la väl­digt myc­ket – och väl­digt långt ibland. Det var det bäs­ta jag viss­te för det fanns en så­dan fri­hets­käns­la i det, och än­nu mer för att man hel­ler in­te ha­de pla­ne­rat vart man skul­le, allt var så spon­tant. Se­dan har jag ju alltid tyckt om att sjunga, så den kom­bi­na­tio­nen var alltid bäst. Som jag sjung­er i Ta mig till­ba­ka: ”Cyk­la runt o nyn­na­de på Bil­lie Je­an”. Jag och min familj bru­ka­de även cam­pa, el­ler hy­ra stu­ga, i Flotts­bro på som­ma­ren. Jag minns att det bru­ka­de va­ra höjd­punk­ten på som­mar­lo­vet ef­tersom vi alltid åk­te dit till­sam­mans med min kusin och hans familj. Där gril­la­de vi, fis­ka­de, padd­la­de ka­not, ba­da­de och haj­ka­de. Vil­ken mu­sik lyss­nar du helst på un­der de här da­gar­na?

– På bå­de gam­malt och nytt, allt från Gipsy Kings Bam­bo­léo och Jo­seph Art­hurs Ho­ney and the Moon till So­langes Lo­sing You. Hur släc­ker du törsten en varm som­mar­dag?

– Kall ra­bar­bersaft från Brun­ke­bergs ba­ge­ri är fa­vo­rit­dryc­ken på som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.