R sig i Tro­sa

Plaza Kvinna - - PORTRATT -

Har du nå­gon fa­vo­rit­plats på som­ma­ren?

– Tro­sa/Vagn­hä­rad! Här ha­de min far­mor och far­far som­mar­hus och näs­tan al­la mi­na all­ra vack­ras­te min­nen har jag här ifrån. Här gung­ar jag, pap­pa och min bror i häng­mat­tan. Pap­pa lä­ser högt ur Kalle An­ka. Far­mor står med rum­pan i väd­ret och sår mo­röt­ter i lan­det med si­na blå lin­ne­byx­or på sig. Far­far och mam­ma sit­ter och dric­ker nek­tar i ham­moc­ken. Igel­kot­ten syns in­te till, men det lil­la fa­tet med mjölk ut­spädd med vat­ten står un­der den bränn­he­ta trätrap­pan. Som­ma­ren är här, den är varm och den är nu. Vad gör du helst här och hur spen­de­rar du den ul­ti­ma­ta le­di­ga som­mar­da­gen?

– Ba­dar! Ba­dar! Ba­dar! Gril­lar, lyss­nar på Som­mar i P1, kra­mas och ba­dar li­te till! Har du någ­ra tips på här­li­ga plat­ser?

– Om nå­gon vill hänga i Stock­holm så kom­mer jag va­ra i Sö­der­by­sjön, Fred­häll, Ny­tor­get, Mo­se­bac­ke­te­ras­sen och café­et Lil­la Ba­gis i Bagar­mos­sen. Har du nå­got sommarminne som du minns li­te ex­tra?

– Jag kom­mer ald­rig glöm­ma den som­ma­ren jag möt­te två av mi­na vän­ner för förs­ta gång­en, Patri­zia och Ma­ri­na. Vi gick och sjöng en hel natt i stan. Vi sjöng i stäm­mor, rap­pa­de, bu­sa­de, skrek och skrat­ta­de. Vi möt­te män­ni­skor som ha­ka­de på och det blev lik­som li­te fes­ti­val­vi­be! Al­la ha­ka­de dock in­te på, och nå­gon­stans på Lun­da­ga­tan fick vi ett par röd­vit­pric­ki­ga barn­sol­glas­ö­gon kas­ta­de på oss från tred­je vå­ning­en. Folk tyc­ker om att so­va i Stock­holm! Om du skri­ver mu­sik, var be­fin­ner du dig helst då?

– Vid mitt pi­a­no i Bagar­mos­sen. Pi­a­not har jag ärvt ef­ter min far­mor och det har en varm och djup ton. Jag äls­kar det! Vil­ken typ av mu­sik lyss­nar du helst på un­der de här da­gar­na?

– Reg­gae är ju sweet jämt men kanske än­då li­te ex­tra nice just på som­ma­ren. Men i år kom­mer det även att bli myc­ket sal­sa och cum­bia! Vad är det som gör den svens­ka som­ma­ren så spe­ci­ell tror du?

– Att na­tu­ren är ny var­je som­mar. Den har ju som be­kant

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.