– Åker hem till Små­lan

Plaza Kvinna - - PORTRATT -

Mo­dell och vd.

Med sitt skön­hets­mär­ke Em­ma S. Var spen­de­rar du som­ma­ren?

– Jag äls­kar Små­land och att kom­ma hem till min mam­ma på Ram­sjö­holm. Att ba­da i Ram­sjön, en mörk och stil­la sjö, på kväl­len med sko­gen runt om­kring är ma­giskt. Hur ser en le­dig som­mar­dag ut?

– Jag är på Ing­arö, på vårt lant­stäl­le. Det ska va­ra så­där varmt och skönt så att man kan sit­ta i skug­gan och dricka mor­gonkaf­fe. Ta sov­mor­gon, lyss­na på P1, vän­ta på att res­ten av fa­mil­jen vak­nar. Pac­ka lunch för att se­dan åka ut med bå­ten i skär­går­den, och se­dan kom­ma hem och ha över en mas­sa go­da vän­ner på mid­dag. Var häng­er du helst?

– Rögrunds värds­hus som är ett väl­digt my­sigt lunch­stäl­le. Ba­dar gör jag helst på ön Bor­gen ute i yt­terskär­går­den, där bland an­nat Som­ma­ren med Mo­ni­ka spe­la­des in. Grän­na/Vi­singsö åker jag gär­na till för att tit­ta på pol­ka­gris­till­verk­ning, tar bå­ten över till Vi­singsö där vi hyr cyklar el­ler åker rem­ma­lag med häst och vagn. Har du nå­got ex­tra bra skön­hetsknep på som­ma­ren?

– Jag fyl­ler alltid på mitt för­råd med bra sol­skydds­pro­duk­ter och en bra keps el­ler hatt in­för som­ma­ren. Minst spf 30 över­allt. Jag ser även till att ge krop­pen en bra skrubb för att få en jämn och fin sol­brän­na – och så boos­tar jag hu­den med Em­ma S. fukt­se­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.