– Var­va r ned i Lu­leå

Plaza Kvinna - - PORTRATT -

Har du nå­gon fa­vo­rit­plats på som­ma­ren?

– Jag till­bring­ar gär­na så stor del av som­rar­na som jag kan i Lu­leå/Ka­lix skär­gård där vi har ett som­mar­stäl­le se­dan sex år till­ba­ka. Vad gör du helst en le­dig som­mar­dag?

– Jag so­ver så länge jag kan (med tan­ke på att det är så för­bas­kat ljust är det in­te alltid det lät­tas­te), tas­sar över från sov­stu­gan till stor­stu­gan för att äta fru­kost med min mam­ma som just har kom­mit till­ba­ka från en pro­me­nad med sin hund. Ef­ter det be­ror det li­te på vad väd­ret er­bju­der, men vi tyc­ker väl­digt myc­ket om att ba­ra hänga, ba­da, ro, spar­ka fot­boll och gril­la mål­ti­der vid vatt­net. Ja, och ba­da ba­stu såklart – var­je dag! Var häng­er du helst?

– Pre­cis där vi har vårt som­mar­stäl­le finns ingen­ting, men i Lu­leå finns Mo­dern Gast­ro­no­mi där man kan äta el­ler hand­la hem jät­te­god och bra mat, för att se­dan åka tur­båt till en av al­la de fan­tas­tis­ka san­dö­ar­na som skär­går­den be­står av. Även Klubb­vi­ken är en klas­si­ker. Är man ny­fi­ken norr­bot­tenstu­rist kan man ab­so­lut ta en sväng för­bi Gammelstads kyrk­by som är ett av vå­ra världs­arv. Har du nå­got sommarminne som du minns li­te ex­tra?

– Jag har haft häst i många år, så att ri­da bar­bac­ka ned till vatt­net och lå­ta häs­tar­na sim­ma var alltid li­ka ro­ligt. An­nars mås­te jag sä­ga att för­ra som­ma­ren var den mest fan­tas­tis­ka jag har upp­levt. Vi ha­de 27 gra­der varmt i vatt­net – i Bot­ten­vi­ken!

Gry Fors­sell tyc­ker om att ri­da bar­bac­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.