POLITISK POP

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Mu­sik är ett träff­sä­kert sätt att skild­ra sam­ti­den på, nå­got som jour­na­lis­ten Anna Char­lot­ta Gun­nar­son har ta­git fas­ta på. Se­dan 2009 har hon pla­ce­rat kän­da lå­tar i ett stör­re sam­man­hang i UR-se­ri­en Pop och po­li­tik, som fle­ra gång­er har no­mi­ne­rats till Sto­ra Ra­di­o­pri­set. Lör­da­gen den 27:e ju­ni har sjät­te sä­song­en pre­miär – den här gång­en med en li­te an­nan in­falls­vin­kel och fo­kus på kvin­nor un­der 1900-ta­let. Hur kom­mer det sig att det är ett an­nat upp­lägg den här sä­song­en?

– Den här sä­song­en är väl­digt ro­lig att lyss­na på, vi kör på­hit­ta­de filmtrai­lers och en egen låt i var­je av­snitt. I sex år har vi gjort ge­nus­med­vet­na pro­gram som ut­går från mu­si­ken och ar­tis­ter­na, men nu vän­der vi på allt och väl­jer ut hi­sto­riskt in­tres­san­ta kvin­nor.Sko­lan har ett akut be­hov av histo­ri­er om tje­jer, och vi be­rät­tar dem på ett un­der­hål­lan­de sätt. Var­för såg ni ett be­hov av att sär­skilt lyf­ta fram ”da­mer, bru­dar, tje­jer och flic­kor”?

– En titt i histo­rie­böc­ker och läro­me­del räc­ker för att över­ty­ga vem som helst. Kvin­nor sak­nas i histo­ri­e­skriv­ning­en, me­dan al­la kan rabb­la vik­ti­ga gub­bar på lö­pan­de band. Vi har job­bat med den nya pro­gram­for­men se­dan i hös­tas och nu sväm­mar vårt arkiv över av coo­la tan­ter och flic­kor. Vi får in­te plats med en bråk­del av dem i se­ri­en. Det är fram­för allt snub­bar som har gett oss vår världs­bild och nu vill vi kom­plet­te­ra den. Vil­ka kom­mer vi att få mö­ta?

– Kän­di­sar som Mar­ga­ret That­cher och Ro­sa Parks sam­sas med kvin­nor vi bor­de kän­na till: Pet­ra Her­re­ra som stred vid den mer upp­märk­sam­ma­de Pan­cho Vil­las si­da och Lot­ten von Kra­e­mer som in­stif­ta­de det in­spi­re­ran­de Sam­fun­det De Nio. Vi be­rät­tar ock­så om rys­ka hård­roc­kar­na Ael­la och om kvin­nor­na som i hem­lig­het till­ver­ka­de någ­ra av värl­dens fi­nas­te gi­tar­rer un­der and­ra världs­kri­get. En kvin­na un­der 1900- ta­let som gjort sär­skilt av­tryck för dig?

– Hol­ly­wood­stjär­nan He­dy La­marr som upp­fann tek­ni­ken som i dag lig­ger till grund för bland an­nat gps och wi-fi. Att se hen­ne spe­la bim­bo på vi­ta du­ken och ve­ta att hen­nes hjär­na sam­ti­digt job­ba­de för hög­tryck med att tän­ka ut stör­nings­sy­stem för tor­pe­der är svind­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.