GYNNING GLOSSYBOX

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Vi kan in­te an­nat än att bli för­för­da av Ver­sa­ces se­nas­te doft­till­skott, Eros. Den har ka­rak­tär av doft­no­ter­na ci­trus, jas­min, san­del­trä och mysk, som drömskt sve­per med oss till se­mes­ter och var­ma me­del-havs­nät­ter. Ver­sa­ces klas­sis­ka medu­sa har själv­fal­let ta­git sin plats på den lyx­i­ga guld­flas­kan vil­ket gör den mer oe­mot­stånd­lig! Pris: 890 kr/50 ml EdP. Ju­ni må­nads Glossybox är det ing­en mind­re än skö­na Ca­ro­li­na Gynning som har de­sig­nat, och det som klär box­en är konst­ver­ket Ibiza Qu­een.

– Ibiza Qu­een är ett verk som fö­re­stäl­ler en stark och obe­ro­en­de kvin­na. Jag tyc­ker det är vik­tigt att man kän­ner ett djup när man tit­tar på min konst. Skön­het bör­jar in­i­från och det finns ing­et vack­ra­re än en kvin­na som vi­sar käns­lor, sä­ger Ca­ro­li­na Gynning. Be­rät­ta om sam­ar­be­tet med Glossybox!

– För mig hand­lar skön­het bå­de om ut­si­da och in­si­da. I det­ta fall så re­pre­sen­te­rar pro­duk­ter­na den ytt­re skön­he­ten och min konst den in­re. Ge­nom att kom­bi­ne­ra des­sa två får man vad skön­het be­ty­der för mig. Glossybox är ett bra kon­cept och jag de­lar många av de­ras tan­kar kring skön­het. Det är vik­tigt att ta hand om sitt ytt­re för att må bra på in­si­dan, en­ligt mig. Din re­la­tion till Ibiza ver­kar va­ra en ne­ver en­ding lo­ve sto­ry. Vad är det som är så spe­ci­ellt med Ibiza?

– Ibiza är som en dröm, Ibiza är min dröm. Det finns nå­got ma­giskt över ön vil­ket jag äls­kar, jag kal­lar det mitt and­ra hem. Till Ibiza åker jag med min familj och häm­tar in­spi­ra­tion och um­gås. Vil­ka är di­na skön­hetsfa­vo­ri­ter som­mar­tid?

– Nå­got som många glöm­mer är att smör­ja in hal­sen med sol­skydd – den är jät­te­käns­lig och be­hö­ver li­te ex­tra om­tan­ke när so­len lig­ger på. Se­dan är ett snyggt läpp­glans i en uppig­gan­de färg ald­rig fel som­mar­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.