JO­SE­FI­NE BÄCK­STRÖM

FO­TO­GRAF

Plaza Kvinna - - INNEHÅLI -

Med öga för att fånga per­son­lig­he­ter på bild är det in­te för­vå­nan­de att Jo­se­fi­ne har plå­tat kam­panj­bil­der för bå­de Re­bec­ca & Fio­na och Litt­le Jin­der. Re­dan un­der sin tid på fo­to­sko­lan i Gam­le­by lan­da­de hon en prak­tik­plats hos fo­to­gra­fen Mor­gan Nor­man, som hon nu har ar­be­tat som as­si­stent och re­tu­schör åt i över två år. På si­dan 82 – 91 ser du hen­nes ro­man­tis­ka sen­som­mar­mo­de­jobb. Du plå­tar många in­tres­san­ta por­trätt – vad är det som fång­ar ditt in­tres­se?

– Att få träf­fa män­ni­skor med oli­ka be­rät­tel­ser och för­sö­ka för­med­la dem i bil­den, med hjälp av rätt ljus och kom­po­si­tion. Jag ser det som en ut­ma­ning att ploc­ka fram det in­tres­san­ta hos var­je män­ni­ska. Ditt bäs­ta min­ne som har med fo­to­gra­fi att gö­ra?

– Ti­di­ga­re stu­de­ra­de jag ana­logt fo­to­gra­fi på gym­na­si­et och fick möj­lig­he­ten att lä­ra mig he­la pro­ces­sen. Det bäs­ta var när man för förs­ta gång­en ha­de plå­tat sin film­rul­le och skul­le in i mörk­rum­met för fram­kall­ning och att se vad re­sul­ta­tet blev. Jag kän­ner att myc­ket av det ana­lo­ga har hjälpt en in i den di­gi­ta­la värl­den. Be­rät­ta om plåt­ning­en för Pla­za Kvin­na!

– Det var en fan­tas­tisk dag som vi till­bring­a­de på vack­ra Ro­sen­dals träd­gård i Stock­holm. Det var li­te ky­ligt till och från, men med ett grymt team så höll al­la hu­mö­ret på topp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.