ANN SAN­NA

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Det är som att ett yr­vä­der dra­git in när Ann Sö­derlund och San­na Lun­dell be­sö­ker stu­di­on vi fo­tar i på Sö­der­malm i Stock­holm. Vi ses för att pra­ta om Djä­vuls­dan­sen, boken och se­ri­en som hand­lar om med­be­ro­en­de. Nu är de mitt up­pe i in­spel­ning­en av and­ra de­len, den här gång­en om psy­kisk ohäl­sa. Trots att det är väl­digt per­son­li­ga äm­nen för bå­de Ann och San­na, lyc­kas de in­spi­re­ra and­ra till att bry­ta sig loss från käns­lor av skam och skuld. De drar sig in­te för att be­skri­va si­na eg­na upp­le­vel­ser med en stor dos hu­mor – säl­lan har vi skrat­tat så myc­ket un­der en in­ter­vju! Vad var det tuf­fas­te med att va­ra så öpp­na som i se­ri­en och boken?

– Vi för­stod nog först ef­teråt att det kos­tar på att va­ra så per­son­li­ga, öpp­na och är­li­ga som

vi har vå­gat va­ra med med­be­ro­en­det. Ef­ter se­ri­en var vi bå­da rätt men­talt ut­pum­pa­de. Sam­ti­digt var just öp­pen­he­ten en för­ut­sätt­ning för att se­ri­en och nu boken skul­le kän­nas au­ten­tis­ka och på rik­tigt. Har det va­rit ex­tra tufft att de som va­rit be­ro­en­de va­rit of­fent­li­ga per­so­ner?

– Tvärtom fak­tiskt. Det har av presse­tis­ka skäl va­rit lät­ta­re för San­na att kun­na pra­ta om si­na an­hö­ri­ga (pap­pa Ulf Lun­dell och sär­bon Mi­kael Pers­brandt, reds. anm.) ef­tersom de har va­rit öpp­na med si­na re­spek­ti­ve pro­ble­ma­ti­ker me­di­alt, me­dan Anns an­hö­ri­ga in­te vil­le va­ra of­fent­li­ga och det var vi tvung­na att re­spek­te­ra. Hur har de re­a­ge­rat ef­ter se­ri­en? – Po­si­tivt. Al­la har att vin­na på att lyf­ta frå­gan och var­ken se­ri­en el­ler boken hand­lar om att hänga ut/pe­ka ut nå­gon. Hur lyc­kas ni va­ra så star­ka?

– Den kre­a­ti­va ge­nen och en obot­lig op­ti­mism! Bå­da vi vill hit­ta lösningar och har en för­må­ga att se det vack­ra och go­da i allt, även när det in­te är bra för oss. Hur hit­ta­de ni varand­ra?

– Vi lär­de kän­na varand­ra när Ann kom in på mitt fri­lans­kon­tor i jakt ef­ter en kon­tors­plats. Gans­ka di­rekt fann vi varand­ra, det blir lätt så när man de­lar lik­nan­de livs­er­fa­ren­he­ter. Hur tack­lar man skam bäst?

– Det lå­ter lät­ta­re sagt än gjort, men man mås­te ba­ra be­stäm­ma sig för att väg­ra skäm­mas. Vad är en djä­vuls­dans?

– Det är en me­ta­for för re­la­tio­nen mel­lan be­ro­en­de och med­be­ro­en­de. Två per­so­ner som lik­som gö­der varand­ras de­struk­ti­vi­tet. Vad vill ni att and­ra tar med sig?

– Att li­vet – trots att det kan kän­nas över­jäv­ligt – fak­tiskt kan bli bra. Det kan bli bätt­re än bäst!

NAmN: Ann Sö­derlund och San­na Lun­dell.ÅL­Der: Ann, 42 år och San­na, 36 år. Bor: Stock­holm. Gör: Pro­gram­le­da­re och jour­na­lis­ter.AK­tu­eL­LA: Med boken Djä­vuls­dan­sen. Den and­ra de­len i TV-se­ri­en med sam­ma namn sänds vå­ren 2016 på SVT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.