SIT­TER DÄR DEN SKA. TIM­ME EF­TER TIM­ME EF­TER TIM­ME.

OCH YT­TER­LI­GA­RE 6 SKÄL TILL ATT EVY RE­KOM­MEN­DE­RAS AV HUDLÄKARE:

Plaza Kvinna - - JUST NU - Hit­ta åter­för­säl­ja­re på www.evy­te­ch­no­lo­gy.com Följ oss gär­na på vår blogg sol­ex­per­ten och fa­ce­book.com /evy­te­ch­no­lo­gy

1

LÅNG­VA­RIG OCH EF­FEK­TIV.

Grund­for­mu­lan för EVY är en svensk me­di­cin­tek­nisk upp­fin­ning som gör att mous­sen för­de­las i övers­ta hud­lag­ret istäl­let för att läg­ga sig på ytan. Där­för för­svin­ner in­te skyd­det när man ba­dar, svet­tas el­ler tor­kar sig med hand­duk. Sol­skyd­det hål­ler upp till sex tim­mar.

3

HÖGS­TA MÖJ­LI­GA SKYDD.

Fak­torn på sol­skydd anger skydd mot UVB-strå­lar. Men sol­skydd be­hö­ver ba­ra ha 33% av fak­torns vär­de i skydd mot UVA-strå­lar. EVY sunscreen har 90% UVA-skydd, vil­ket gör det ex­tra lämp­ligt för käns­lig hy och för dem som vill und­vi­ka för­tidsåld­ran­de. Fri från nano­par­tik­lar och kon­ser­ve­rings­me­del.

5

EX­TREMT VÄL TESTAD.

EVY är lämp­lig för al­la hud­ty­per och al­la som stäl­ler höga krav på sol­skydd. Bl.a har den an­vänts på EF-bå­tar­na i Vol­vo Oce­an Ra­ce, av del­ta­gar­na i Ex­pe­di­tion Ro­bin­son och är o ci­ellt sol­skydd för det svens­ka gol­flands­la­get.

2

MATT OCH KLADDFRI.

4

EX­TRA MILD FOR­MU­LA.

6

SÄ­KERT SKYDD.

Mous­sen ab­sor­be­ras snabbt, vil­ket gör det lät­ta­re att ap­pli­ce­ra rätt mängd. EVY täp­per in­te till po­rer­na och läm­nar ing­en hin­na. Den lång­va­ri­ga e ek­ten gör den ut­märkt un­der smink. Mous­sen räc­ker dess­utom till dubb­la in­smörj­ning­ar som mot­sva­ran­de mängd kräm. EVYs for­mu­la för­stär­ker hu­dens skydds­bar­riär sam­ti­digt som den är ex­tra mild. Den doft­fria for­mu­lan pas­sar även till läp­par, runt ögo­nen och re­kom­men­de­ras till so­lal­le­gi­ker och sol­skydds­käns­li­ga. Då ae­ro­sol­flas­kan ald­rig öpp­nas hål­ler sig sol­skyd­det fräscht och bak­te­ri­e­fritt tills det är slut. För per­so­ner som li­der av vi­ti­ligo är bra sol­skydd livsvik­tigt. Vi­ti­ligo är en hud­sjuk­dom som gör att vis­sa de­lar av hu­den sak­nar skyd­dan­de pig­men­te­ring. Vi­ti­ligo­för­bun­dets re­kom­men­da­tion är EVY sunscreen 30 till si­na med­lem­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.