DJURISKA POR­TRÄTT

Plaza Kvinna - - JUST NU -

On This Earth, A Sha­dow Falls, Across The Ra­va­ged Land, Nick Brandt. @Fo­to­gra­fis­ka, fram till 13 sep­tem­ber.

– WAlk With me. Nej okej, vi er­kän­ner – så sa in­te na­tur­fo­to­gra­fen Nick Brandt ef­ter press­träf­fen på Fo­to­gra­fis­ka, där al­la tre de­lar i hans tri­lo­gi On This Earth, A Sha­dow Falls, Across The Ra­va­ged Land som skild­rar djur- och na­tur­li­vet i Öst­af­ri­ka, nu är sam­la­de. Men när den ut­lo­va­de in­ter­vju­k­var­ten för­vin­ner till an­nat, och da­gens hu­vud­per­son plöts­ligt är sen till SVT och Ak­tu­ellt, då tar man vad man får – även om det är en fy­ra mi­nu­ter lång Djä­vu­len bär Pra­da- lik­nan­de ”walk-and-talk” (men ut­an sti­lett­klac­kar­na) från press­träf­fen till den vän­tan­de bi­len, gui­da­de av ena Fo­to­gra­fiskagrun­da­ren Jan Bro­man själv.

Nick Brandt gör nu sin come­back på musé­et se­dan den myc­ket upp­skat­ta­de förs­ta de­len i hans tri­lo­gi vi­sa­des där 2011, men re­dan 2010 star­ta­de han or­ga­ni­sa­tio­nen Big Li­fe Founda­tion som ar­be­tar för att stop­pa tjuv­jak­ten. Ut­ställ­ning­en syn­lig­gör den il­le­ga­la in­du­stri som bland an­nat gör att över 30 000 ele­fan­ter slak­tas per år – på bil­den syns någ­ra av de parkvak­ter som är an­ställ­da av or­ga­ni­sa­tio­nen, som hål­ler i be­tar från ele­fan­ter som dö­dats av tjuvjä­ga­re. Vil­ken käns­la för­sö­ker du för­med­la?

– Det va­ri­e­rar, men med dju­ren vill jag att folk ska se dem som käns­li­ga va­rel­ser som in­te är så oli­ka oss. Jag vill att folk ska kän­na att det här är nå­got som hål­ler på att för­svin­na, att det är en hyll­ning till en för­svin­nan­de värld. Var­je fo­to är själv­klart unikt, men jag vill att de ska se att dju­ren in­te är så oli­ka oss, öm­tå­lig­he­ten i den här för­svin­nan­de värl­den, och vad vi hål­ler på att för­lo­ra. En frå­ga som de fles­ta kanske in­te får ef­ter ti­o­års­ål­dern – men vil­ket är ditt fa­vo­rit­djur?

– Ele­fant. För de­ras in­tel­li­gens. Och för att de är ve­ge­ta­ri­a­ner pre­cis som jag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.