SAN­NA LA FLEUR ENG­DAHL – DJ I BER­LIN

San­na La Fleur Eng­dahl är dj:n på al­las läp­par just nu. Följ med hen­ne till par­tys­ta­den Ber­lin.

Plaza Kvinna - - KARRIÄR -

Brä­kan­de ljud från rum­met bred­vid vitt­nar om sömn­lö­sa nät­ter, men ny­bliv­na mam­man San­na La Fleur Eng­dahl ser oför­skämt pigg ut. Men så är hon ock­så van vid många och långa natt­pass. Ber­lin­ba­se­ra­de dj:n La Fleur är ett åter­kom­man­de namn på allt från värld­s­tjär­nor­nas fes­ter i USA till Eu­ro­pas he­tas­te klub­bar, och hon le­ver sin dröm som fun­nits där än­da se­dan mel­lan­sta­di­et.

– Jag dan­sa­de un­der många år och spe­la­de ti­digt in bland­band till mi­na kom­pi­sar. På skol­dis­ko­na såg jag på de som spe­la­de och öns­ka­de att jag kun­de få gö­ra det med min egen mu­sik. Så jag ha­de verk­li­gen en hem­lig li­ten dröm.

Men trots det som kun­de tyc­kas va­ra ett solklart kall, val­de San­na en helt an­nan väg i li­vet och ut­bil­da­de sig till far­ma­ceut. Un­der stu­di­e­ti­den ham­na­de al­la kre­a­ti­va ut­tryck på hyl­lan, tills hon en dag såg en a• sch om en kil­le som er­bjöd dj-kur­ser.

– ”Va, kan man gå en kurs?” tänk­te jag och ring­de upp. Han in­tro­du­ce­ra­de mig till ett par cd-spe­la­re som jag ställ­de på köks­bor­det i min lil­la et­ta och bör­ja­de öva. Där och då bör­ja­de det, be­rät­tar San­na.

Me­dan hip­hop re­ge­ra­de på dans­gol­ven i bör­jan av •••• -ta­let be­slu­ta­de sig den självut­nämn­da rock- och pop­nör­den för att istäl­let för­kov­ra sig i dans­mu­si­ken, och hon blev snart en del av den lil­la scen som då fanns i Stock­holm. San­na star­ta­de upp sön­dags­klub­ben Sun­day Secrets på Berns till­sam­mans med en an­nan kvinn­lig dj, och bil­da­de se­dan dj-du­on House­viwes med kol­le­gan Ade­li­ne Supre­me. Un­der tre år var hon dess­utom pro­gram­le­da­re för P• Dans, sam­ti­digt som hon ha­de en re­gul­jär ar­bets­vec­ka som far­ma­ceut.

– Kloc­kan åt­ta på mån­dag mor­gon var man ju in­te jät­te­pigg ef­ter tre-fy­ra tim­mars sömn, skrat­tar San­na.

Sam­ti­digt som ar­bets­bör­dan bör­ja­de bli ohåll­bar blev läng­tan ef­ter att fo­ku­se­ra på

”Man ska gö­ra en sak som man är rädd för var­je dag."

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.