BRYN­BO­NAN­ZA

Per­fekt for­ma­de bryn ra­mar in ditt an­sik­te på ett helt nytt sätt. Vi har hit­tat pro­duk­ter­na och tek­ni­ker­na som ger dig den rät­ta loo­ken!

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Fyl­li­ga, na­tur­li­ga el­ler sma­la? Ögon­brynst­ren­der kom­mer och går, men i höst är tren­den tyd­lig – det var ge­nom­bors­ta­de, fyl­li­ga och de­tal­je­rat mar­ke­ra­de bryn som lyf­te upp stäm­ning­en på ca­t­wal­ken. Och visst dröm­mer de fles­ta av oss om per­fek­ta ögon­bryn? Vi tog till­fäl­let i akt att frå­ga ex­per­ten Fe­li­cia Kjell­gren, na­tio­nell brynar­tist för Be­ne­fit, om hen­nes bäs­ta bryn­tips!

Vad skul­le du sä­ga är den störs­ta tren­den just nu vad gäl­ler bryn?

– Bryn över­lag är po­pu­lärt just nu, det mär­ker vi tyd­ligt i vå­ra Brow Bars. De fles­ta vill ha fyl­li­ga­re bryn, vil­ket de­fi­ni­tivt går! Ba­ra ge­nom att fär­ga brynen kan man öka fyl­lig­he­ten re­jält då man fång­ar upp små lju­sa hår, det blir som att vak­na med ma­ke­up. Se­dan är bryn­form­ning väl­digt ef­fek­tivt ock­så, det är det enk­las­te sät­tet att öpp­na upp ögon­par­ti­et och ad­de­ra ett lyft till din look. Hur fus­kar man sig till de där fyl­li­ga brynen?

– Bör­ja med att av­lägs­na oöns­ka­de hårstrån med hjälp av ett skon­samt an­sikts­vax. Det gör att det blir rent och fint runt brynen, och al­la små fjun för­svin­ner – nå­got som i sin tur lyf­ter fram brynen mer. Det är gans­ka ko­miskt hur bryn kan se fyl­li­ga­re ut ef­ter att man ta­git bort hår! Har du nå­gon pro­dukt du kan re­kom­men­de­ra för att hål­la brynen snyg­ga hem­ma?

– Det finns otro­ligt många pro­duk­ter för brynen, men en fa­vo­rit bland vå­ra kun­der är de­fi­ni­tivt Gim­me Brow från Be­ne­fit. Det är en fär­gad fi­ber­gel, vil­ket in­ne­bär att den ger bå­de färg och håll­bar­het. Med hjälp av de små fib­rer­na ökar den fyl­lig­he­ten i bry­net ock­så – per­fekt när man vill ha en na­tur­lig look som än­då ger de­fi­ni­tion och vo­lym. Jag bru­kar sä­ga att det är den enk­las­te pro­duk­ten för brynen. Den går snabbt att bors­ta i – ser ut som en pyt­te­li­ten ma­sca­ra – och det är svårt att miss­lyc­kas. Ef­tersom den är vat­ten­re­si­stent kom­mer den in­te hel­ler att rin­na ned för kin­der­na om reg­net skul­le va­ra fram­me. Finns det nå­got man of­ta gör fel när det kom­mer till att fixa for­men själv?

– Det van­li­gas­te miss­ta­get är att man ploc­kar bort för myc­ket från for­men. Det hän­der att det rycks ett hår för myc­ket – då är det en bra idé att lå­ta det växa ut igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.