DETALJSTUDIER

Mo­der­na me­tal­ler, ro­sa rem­mar och na­tur­ri­ka mo­tiv präg­lar må­na­dens val av de­tal­jer.

Plaza Kvinna - - MODE -

Hon är känd för si­na ex­pe­ri­men­tel­la ma­te­ri­al­mö­ten – möt svens­ka smyc­kes­konst­nä­ren Ma­lin Hen­ning­s­son.

– Jag häm­tar in­spi­ra­tion från konst, ar­ki­tek­tur, fo­to, in­ter­net – all­dag­li­ga sa­ker som finns om­kring oss. Jag är all­tid väl­digt öp­pen för de­tal­jer och vi­su­el­la in­tryck. Det kan va­ra tri­vi­a­la sa­ker som trig­gar igång mig, som till ex­em­pel en de­talj på en sop­tun­na, ytan på en bit grill­kol el­ler kon­tras­ten mel­lan någ­ra slump­mäs­sigt pla­ce­ra­de och oma­ka ob­jekt. Vil­ken är den störs­ta ut­ma­ning­en med att va­ra ent­re­pre­nör och smyc­kes­till­ver­ka­re?

– I grun­den är det eko­no­min som är den sto­ra ut­ma­ning­en. Den på­ver­kar i sin tur myc­ket an­nat, fram­för allt ti­den. Som li­ten ak­tör med be­grän­sad bud­get mås­te man gö­ra det mesta själv, vil­ket in­ne­bär att ti­den blir en stän­dig brist­va­ra. Ett tips till al­la som pla­ne­rar att star­ta eget är att ha en part­ner! Det är nå­got jag verk­li­gen sak­nar, det kan bli gans­ka en­samt ibland. Och det finns en stän­dig kon­flikt mel­lan den kre­a­ti­va hant­verks­pro­ces­sen och det ad­mi­nist­ra­ti­va fö­re­ta­gan­det, men det är ock­så kul och spor­ran­de att va­ra ak­tiv i al­la led. Att ha egen till­verk­ning är ett ak­tivt val och en styr­ka för mitt va­ru­mär­ke. Ett smyc­ke al­la bor­de äga?

– Al­la bor­de äga ett smyc­ke som be­ty­der nå­got för sin bä­ra­re. För mig är smyc­ken amu­let­ter – bä­ra­re av me­ning och min­nen. De är nå­got mer per­son­ligt än klä­der, även om de gi­vet­vis ock­så är en del av mo­de­värl­den och på­ver­kas av tren­der. Var kom­mer din fa­sci­na­tion för me­tal­ler från?

– Jag vet egent­li­gen in­te om min fa­sci­na­tion för me­tal­ler är stör­re än för and­ra ma­te­ri­al. Jag har en stor fa­sci­na­tion för ma­te­ri­al ge­ne­rellt och är i grun­den en hant­ver­ka­re som äls­kar att ar­be­ta med hän­der­na, att for­ma och för­äd­la ma­te­ri­al om det så är tex­til, trä, me­tall, sten, ste­a­rin el­ler plast. Jag an­vän­der mig av me­tall som grund i mi­na smyc­ken, men öv­ri­ga ma­te­ri­al är minst li­ka vik­ti­ga.

Långa ör­häng­en, 1 200 kr, Ma­lin Hen­ning­s­son. Låt li­mi­te­rad lyx vi­sa vägen med Car­ti­ers Ro­ton­de de Car­ti­er. Märkets sig­ni­fi­kan­ta pan­ter age­rar mo­tiv i ur­tav­lan och mo­del­len kom­mer i en be­grän­sad upp­la­ga om 50 num­re­ra­de kloc­kor. Mjau!

Briston Wa­tc­hes grun­da­des 2012 i Pa­ris, och nu kom­mer uni­sex­u­ren till Sve­ri­ge. Bristons es­te­tik byg­ger på hant­verk och i kol­lek­tio­nen finns en mängd ku­lö­rer och yt­be­hand­ling­ar att väl­ja bland. Pris runt 1 350 –2 750 kr.

En kloc­ka med klös i? Var­för in­te! Den­na va­ri­ant sig­ne­rad Guess blir vac­ker på din tass för 2 698 kr.

Den svar­ta län­ken på Mi­chael Kors tickan­de ti­ger ba­lan­se­rar träff­sä­kert den djur­mönst­ra­de ur­tav­lan i rosé. Pris: 3 595 kr.

Mat­cha gar­de­ro­ben med smyc­ken som bju­der på ele­gan­ta, ljuv­li­ga for­mer. Di­a­ne Kor­das hals­band i 18 ka­rats guld sve­per för­sik­tigt runt hal­sen. Pris: 53 180 kr.

En av var­je från Ole Lyng­gaards ringse­rie Nature, tack! Prislap­pen bör­jar på 6 550 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.