RAW FOOD FOOD På STUREHOF

Plaza Kvinna - - HÄLSA -

@ Stock­holms mat­mark­nad, Stu­re­gal­le­ri­an i Stock­holm. Mån­dag – fre­dag 07.30 –10.30 att äta fru­kost ute på re­stau­rang är nå­got som har bli­vit omått­ligt po­pu­lärt i Stock­holm och allt fler re­stau­rang­er har öp­pet även på mor­go­nen. I sam­band med öpp­ning­en av Stock­holms mat­mark­nad öpp­nar även Sturehof för fru­kost. Till ut­bu­det av smör­gå­sar, cro­is­san­ter, yog­hurt och kaf­fe ser­ve­ras även häl­so­sam raw food – ett in­no­va­tivt in­slag för den an­nars ge­nom­gå­en­de tra­di­tio­nel­la re­stau­rang­en. Raw food in­ne­bär att man be­va­rar max­i­mal nä­ring i fö­dan, nå­got som an­nars kan mins­ka när mat pro­ces­sas el­ler värms upp. På me­nyn hit­tar du bland an­nat ac­ai-smoot­hie, chi­a­pud­ding med ko­kos­ris­mjölk och kar­de­mum­ma samt grod­dat bo­ve­te med ing­e­fä­ra, da­del, fi­kon och ka­nel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.