Lof­sans tre bäs­ta tips:

för ny­bliv­na mam­mor

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Bör­ja med att kän­na ef­ter vad du har mo­ti­va­tion till idag. Har du so­vit då­ligt un­der nat­ten är det bätt­re att ta en pro­me­nad i fris­ka luf­ten än att du kän­ner dig sli­ten un­der ett styr­ke­trä­nings­pass.

Sätt en pri­o­ord­ning för vad som är vik­tigt för dig att gö­ra un­der da­gen. om trä­ning­en är be­ty­del­se­full för dig bör du läg­ga pas­set ti­digt un­der da­gen så att du har ener­gi till den. Det är mind­re risk att nå­got an­nat stör dig i pla­nen då. Be­bi­sar är dess­utom of­ta li­te pig­ga­re på för­mid­da­gar­na, så kanske kan du till och med få trä­na en stund på egen hand me­dan din be­bis ro­ar sig själv. Jag pas­sa­de of­ta på att pro­me­ne­ra ute el­ler trä­na hem­ma me­dan mi­na barn än­då skul­le so­va.

Du be­hö­ver in­te väl­ja mel­lan att um­gås med di­na mam­ma­kom­pi­sar och att trä­na. Er­bjud dem ditt säll­skap på en pro­me­nad, el­ler fö­re­slå att ni trä­nar till­sam­mans hem­ma el­ler utom­hus in­nan ni fi­kar och pra­tar om era små.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.