SLU­TET ÄR HÄR

SISTA BOKEN OM AN­NI­KA BENGT­ZON

Plaza Kvinna - - KORSORD -

An­ni­ka Bengt­zons sys­ter Bir­git­ta är för­svun­nen. Hon gick iväg till job­bet en sön­dags­mor­gon, men kom ald­rig fram. Det sista livs­teck­net är ett sms: An­ni­ka, hjälp mig!

Kvälls­pres­sens pap­pers­tid­ning ser ut att gå i gra­ven. Om det in­te sker ett mi­ra­kel kom­mer chefre­dak­tör An­ders Schy­man att gå till histo­ri­en som den som la­de ner den svens­ka jour­na­li­sti­ken.

Un­der ti­den på­går en upp­märk­sam­mad rät­te­gång om ett bes­ti­a­liskt mord på en ute­lig­ga­re.

Da­gar­na går och Bir­git­ta kom­mer in­te till­ba­ka. För att för­stå vad som har hänt hen­nes sys­ter mås­te An­ni­ka åter­vän­da till sin barn­doms bruks­ort och kon­fron­te­ras med sitt eget, våld­sam­ma för­flut­na.

Järn­blod är en mörk thril­ler om re­la­tio­ner och för­so­ning, iden­ti­tet och hämnd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.