DA­NI­E­LA UP­MARK

– FRÅN LJUSBOXAR TILL SMYC­KEN

Plaza Kvinna - - SISTA ORDET -

På kort tid har di­na ljusboxar Bx­xlght bli­vit en suc­cé. Hur upp­stod idén?

– Idén föd­des ur en fru­stra­tion över att jag in­te hit­ta­de pre­cis det jag le­ta­de ef­ter, när jag ha­de flyt­tat till en ny lä­gen­het. Jag vet in­te ex­akt vad jag sök­te, ba­ra att det var nå­got som skul­le få folk att re­a­ge­ra – en pro­dukt som stod ut. I sam­ma ve­va åk­te jag till New York och blev kär i al­la ci­ne­ma­skyl­tar. Nu lan­se­rar du även ditt eget smyc­kes­mär­ke. Be­rät­ta!

– För det förs­ta är jag en otro­ligt otå­lig per­son som äls­kar att ha många bol­lar i luf­ten. Jag blir lätt uttrå­kad och vill all­tid ha nya ut­ma­ning­ar. Blue Bil­li­es grun­didé på­min­ner myc­ket om Bx­xlght. Vi in­te­gre­rar kun­den i de­sign­ar­be­tet, vil­ket vi sett har haft en del i Bx­xlghts fan­tas­tis­ka mot­ta­gan­de värl­den över. Blue Bil­lie är ett per­son­ligt och tid­löst va­ru­mär­ke som er­bju­der kun­den en möj­lig­het att kom­bi­ne­ra si­na fa­vo­rit­bok­stä­ver och sym­bo­ler i oänd­lig­het. Ditt re­cept för att lyc­kas bland all kon­kur­rens?

– Du mås­te vå­ga sat­sa. Det går in­te att gö­ra någon­ting halv­dant i en så pass kon­kur­re­ran­de värld. En an­nan vik­tig in­gre­di­ens är att tro på dig själv. Dröm­kund?

– Ka­te Moss och Beyon­cé. Be­skriv dig själv med tre ord?

– Po­si­tiv, dri­ven och kre­a­tiv. Någ­ra mo­de­må­sten i din gar­de­rob?

– Min grå col­le­ge­trö­ja, mitt stjärnsmyc­ke från Blue Bil­lie, som jag har på mig var­je dag, och min rö­da Cé­li­ne­väs­ka, som lyf­ter vil­ken out­fit som helst. Slut­li­gen – vart ser du dig själv om tio år?

– Då dri­ver jag fort­fa­ran­de mi­na två bo­lag Bx­xlght och Blue Bil­lie, och om jag kän­ner mig själv rätt så har jag tro­ligt­vis star­tat ett nytt fö­re­tag som bör­jar på B!

ÅL­Der: 25 år Bor: Ös­ter­malm, Stock­holm. AK­tu­eLL meD: Lan­se­ring av smyc­kes­mär­ket Blue Bil­lie och sitt fram­gångs­ri­ka fö­re­tag Bx­xlght.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.