MA­TIL­DE RASMUS­SEN

Mo­dell

Plaza Kvinna - - INNEHÅLI -

Trots att hon är född och upp­vux­en i Stock­holm har Ma­til­de Rasmus­sen re­dan hun­nit med att bo i Kö­pen­hamn två gång­er, förs­ta gång­en som åt­ta­å­ring och and­ra gång­en när hon var 19 år. I som­ras var hon ne­re i Mi­la­no för att job­ba i Acnes showroom – strax ef­ter sin förs­ta plåt­ning för Pla­za Kvin­na! Re­sul­ta­tet ser du på si­dan 112 – 125. Hur var stäm­ning­en på plats un­der plåt­ning­en för Pla­za Kvin­na?

– Fan­tas­tisk, även fast jag var två tim­mar sen ef­ter att ha mis­sat ett plan hem från Ber­lin kväl­len in­nan … Vad gör du när du in­te har mo­dellupp­drag?

– Då um­gås jag med fa­milj, vän­ner och pojk­vän! Jag äls­kar att tu­ris­ta i min egen hemstad. Dröm­fo­to­graf att job­ba med?

– Lui­gi & Lan­go, Ste­ven Mei­sel, Ma­rio Tes­ti­no, Andre­as Sjö­din och Ca­mil­la Åkrans, för att ba­ra näm­na någ­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.