STILSAMARBETE

Plaza Kvinna - - MODE -

Hös­tens mest spän­nan­de stilsamarbete står två star­ka dans­kor för: smyc­kes­de­sig­nern Sop­hie Bil­le Bra­he och Dit­te Reffstrup, Creative Director för mo­de­va­ru­mär­ket Gan­ni. Med in­spi­ra­tion från fil­men 9 ½ We­eks har de in­spi­re­rats av 80-ta­lets po­wer­kvin­nor och ska­pat en fem­me fa­ta­le-vär­dig upp­sätt­ning av lyx­i­ga smyc­ken. Hur upp­stod sam­ar­be­tet mel­lan Gan­ni x Sop­hie Bil­le Bra­he?

– Vi har va­rit nä­ra vän­ner un­der en lång tid, och vid en tid­punkt in­såg vi att vi bå­da drömt om ett kre­a­tivt sam­ar­be­te! Vad är det som fascinerade er med 1980-ta­lets po­wer­kvin­nor?

– Lik­som Eli­za­beth, hu­vud­per­so­nen i fil­men 9 ½ We­eks, är den ste­re­o­ty­pis­ka 80-tals­kvin­nan stark och ståt­lig med läpp­stift och höga klac­kar. Bil­den av den själv­stän­di­ga Wall Stre­et-kvin­nan med ax­el­vad­dar och ero­tisk loc­kel­se ger en be­fo­gen­het som vi äls­kar och re­spek­te­rar. Vad vill ni be­rät­ta med kol­lek­tio­nen?

– Upp­sätt­ning­en be­står av smyc­ken i form av ett cho­ker­hals­band, ett arm­band och ett par ör­häng­en med en mat­chan­de fing­er­ring. Smyc­ke­na är ut­for­ma­de med den ar­ke­ty­pis­ka or­men i åtan­ke – som en sym­bol för mänsk­lig­he­tens mör­ka och dol­da la­ger. Ti­der­nas bäs­ta kar­riär­tips?

– Det är en kly­scha, men än­då sant: om du strä­var ef­ter att ar­be­ta med vad du brin­ner för, kom­mer du ha myc­ket bätt­re chan­ser att lyc­kas. Det kom­mer ge dig mo­ti­va­tion att ar­be­ta hårt, sam­ti­digt som du har ro­ligt när du gör det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.