Bur­ger & Lob­s­ter

Plaza Kvinna - - MAT -

I ju­li slog Bur­ger & Lob­s­ter upp por­tar­na i Pon­tus! gam­la lo­ka­ler på Norr­lands­ga­tan. Bakom det brit­tis­ka kon­cep­tet som gjort suc­cé bå­de i Eng­land och USA står krö­ga­ren Pon­tus Frit­hiof till­sam­mans med af­färspart­nern Tho­mas Dahlstedt. Jag träf­fa­de Pon­tus och byt­te någ­ra ord om den nya sats­ning­en: Var­för kon­cep­tet Bur­ger & Lob­s­ter?

– När jag för förs­ta gång­en åt på ked­jan i Lon­don för två år se­dan slogs jag av hur sim­pelt kon­cep­tet var. En meny be­stå­en­de av tre hu­vud­rät­ter och någ­ra ef­ter­rät­ter, var­ken mer el­ler mind­re. Det är ge­ni­a­liskt i all sin en­kel­het! Gör man ett så­dant vå­gat sta­te­ment så gäl­ler det att rät­ter­na är av topp­kva­li­tet. Det är det som är vårt fokus nu – att la­ga rik­tigt god mat. Ham­bur­ga­re och hum­mer känns in­te som en helt själv­klar kom­bi­na­tion. Hur fun­kar de till­sam­mans?

– Surf ‘n’ turf är ju en klas­sisk rätt som kom­bi­ne­rar kött och skal­djur så idén har fun­nits ett tag. Där­e­mot är hum­mer någon­ting vi svens­kar äter all­de­les för säl­lan, det ses som lyx­ig fest­mat. Det är an­norlun­da i and­ra de­lar av värl­den där hum­mern är en del av mat­kul­tu­ren, och den tan­ken vill vi väc­ka hos svens­kar­na. Att kom­bi­ne­ra hum­mer med en ham­bur­ga­re gör att den känns mer till­gäng­lig. Vad hän­der här­näst?

– Fran­chi­se­ta­ga­ren Mo­dis Re­stau­rang­er har möj­lig­het att eta­ble­ra Bur­ger & Lob­s­ter i bå­de Sve­ri­ge, Nor­ge och Dan­mark un­der de närms­ta åren. Själv­klart är det en spän­nan­de tan­ke att så små­ning­om öpp­na fler re­stau­rang­er, men just nu är vårt en­da och största fokus att gö­ra Bur­ger & Lob­s­ter i Stock­holm till suc­cé. Res­ten får ti­den ut­vi­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.