HANT­VER­KET I FOKUS

Plaza Kvinna - - MODE / SMYCKEN -

Se­dan mil­len­ni­e­skif­tet har dans­ka smyc­kes­mär­ket Pan­do­ra va­rit känt för si­na ber­loc­ker – men mär­ket är mer än så. Vi fick en prat­stund med Vi­ta Clau­sen, glo­bal pr-chef, om hös­tens ny­he­ter där na­tu­ren spe­lar en stor roll. Var fin­ner ni in­spi­ra­tion till kol­lek­tio­ner­na?

– De­sign­tea­met i Kö­pen­hamn fin­ner in­spi­ra­tion över­allt – i allt från konst, bio­fil­mer och ut­ställ­ning­ar till na­tu­ren och i sam­tal med kon­su­men­ter. Tea­met job­bar även med ett trend­labb i Lon­don som hjäl­per till att pe­ka ut kon­su­mentt­ren­der i fram­ti­den. Des­sa tar vi se­dan in i vårt Pan­do­ra-uni­ver­sum – och i vår de­sign. Vil­ken är hös­tens största smyc­kest­rend?

– Pär­lor, glitt­ri­ga tex­tu­rer och spets­lik­nan­de möns­ter syns i höst. Även sto­ry­tel­ling är en po­pu­lär smyc­kest­rend. Sä­song­ens ny­he­ter ser ut att in­ne­hål­la myc­ket sil­ver­blad. Var kom­mer den idén från?

– Vår Ma­jestic Fe­at­hers-se­rie, som lan­se­ras i höst, är en blink­ning till de fjä­der­pryd­da ving­ar­na på den mytomspun­na eld­få­geln Fe­nix. Fjäd­rar har länge haft stor be­ty­del­se för oli­ka kul­tu­rer, och den sym­bo­lis­ka in­ne­bör­den är of­ta kopp­lad till åter­upp­stån­del­se och ut­veck­ling av sjä­len. En sta­te­ment­ring, ni­tör­häng­en och ber­loc­ker med små, skim­ran­de ste­nar, vi­sar skön­he­ten och sym­bo­li­ken hos eld­få­geln och vårt en­ga­ge­mang i hant­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.