Roc­ka svart i höst

Med so­ta­de ögon och ett slar­vigt svall roc­kar du en av hös­tens he­tas­te tren­der.

Plaza Kvinna - - INNEHÅLI / NOVEMBER -

Vi väl­jer att se Q0FAPA &ust=1362236187030990 kring vårt av­långa land. Det gör det näm­li­gen lät­ta­re för oss att spor­ta den tren­digt rockchi­ca loo­ken som vi ser på fler­ta­let av sä­song­ens vis­ning­ar – ett sud­digt svart öga, som mat­chas med en en­kel bas och slar­vigt sty­lat hår.

Men de oli­ka mo­de­hu­sen har gi­vet­vis hit­tat si­na eg­na per­son­li­ga tolk­ning­ar av loo­ken. Ro­ber­to Ca­valli och Victo­ria Beck­ham är två va­ru­mär­ken som valt att gö­ra en om­vänd och mo­dern ver­sion av den klas­sis­ka sot­ning­en – ge­nom att en­bart dra det svar­ta strec­ket un­der och i den ned­re vat­ten­lin­jen. Det öv­re ögon­loc­ket läm­nas mer el­ler mind­re na­ket. Ca­vallis ma­ke­u­par­tist Petros Petro­hi­los vil­le ska­pa en slags ut­sövd look och blan­da­de där­för upp den svar­ta pen­nan med en silv­rig li­ner och ap­pli­ce­ra­de se­dan ett gloss på ögon­loc­ken. Hå­ret for­ma­des av Sam McNight som sty­la­de ett rockigt vågigt hår, som fick sin tex­tur ge­nom salt­vat­tenspray.

Den mer tra­di­tio­nel­la li­nern, som ap­pli­ce­ras runt he­la ögon­lin­jen, spot­tar vi bland an­nat hos Marc by Marc Jacobs, Lan­vin och Ver­sa­ce. Det är ma­ke­u­par­tis­ten Pat McG­rath som är kre­a­tö­ren bakom de två sist­nämn­das smink­ning­ar, där hon har ska­pat en svart, ut­sud­dad li­ner som fram­hävts av ma­sca­ra och en na­tur­lig bas. Hå­ret hos Ver­sa­ce och Marc by Marc Jacobs fick även här en ore­gel­bun­det vå­gig form me­dan man hos Lan­vin val­de att fäs­ta hå­ret i en slar­vig flä­ta, som knöts ihop av ett svart band.

Ett mo­de­hus som valt att gå he­la vägen med den roc­ki­ga loo­ken var Alex­an­der Wang. Här dränk­te hår­sty­lis­ten Gui­do Palau mo­del­ler­nas hår i ol­ja och lät det för­fö­riskt fal­la över de­ras an­sik­ten. Vis­sa mo­del­ler fick även hå­ret svart­fär­gat för att mat­cha den go­tis­ka käns­lan i kol­lek­tio­nen. Ma­ke­u­par­tis­ten Di­a­ne Ken­dal för­stärk­te loo­ken med en dis­kret sot­ning runt ögo­nen, som mat­cha­des med lju­sa läp­par och en ren bas med myc­ket lys­ter.

Mi­ni­ver­sion av ka­jal­pen­na, per­fekt att ha i väs­kan när li­nern be­hö­ver bätt­ras på. Cra­yon yeux mi­ni, 50 kr, Sep­ho­ra. Ska­pa en per­fekt sil­kes­len bas med Lu­mi­nous Silk Com­pact Pow­der, 445 kr, Ar­ma­ni.

Sätt tex­tu­ren på ditt slar­vi­ga svall med Tex­u­ri­zing Salt Spray, 229 kr, Bal­main.

För­läng livs­läng­den på din ey­e­li­ner ge­nom att an­vän­da en vat­ten­fast va­ri­ant. Sty­lo Yeux Wa­ter­proof, 270 kr, Cha­nel.

g n a w r e d n a x e l a

Maxa di­na fran­sar med Fe­li­ne Ma­sca­ra, 175 kr, L'Oréal.

Mat­cha di­na ka­jaltäck­ta ögon med ett lak­rits­fär­gat gel­lack. Gel Nail Lac­quer, 89 kr, Isa­do­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.