KASHMIRSKOLA MED SOFT GO­AT

Plaza Kvinna - - JUST NU | MODE -

Per­fekt pass­form och mjuk som ba­ra den – med grun­didén att säl­ja kva­li­tets­plagg av 100 pro­cent kash­mir på nä­tet har Soft Go­ats trö­jor snabbt bli­vit en sta­pel­va­ra i var­je bas­gar­de­rob. Vi tog en prat­stund med grun­da­ren Step­ha­nie Berg­ström om hur du bäst vår­dar di­na äls­ka­de kash­mir­plagg. Hur vår­dar man sitt kash­mir­plagg så det hål­ler så länge som möj­ligt?

– Bäs­ta sät­tet är fak­tiskt att in­te tvät­ta plag­get allt för of­ta ut­an väd­ra emel­lanåt istäl­let. Många tror att kash­mir ab­so­lut in­te går att tvät­ta hem­ma men det stäm­mer fak­tiskt in­te, jag tvät­tar al­la mi­na plagg i fin­tvätts­pro­gram­met i tvätt­ma­ski­nen, dock ut­an cent­ri­fu­ge­ring. Vik­tigt är ock­så att in­te häng­tor­ka plag­gen, då ten­de­rar det att dra ut sig, bäs­ta sät­tet är att plan­tor­ka! Vad är det i kash­mir som gör att det känns så mjukt mot hu­den?

– Det är den fi­na un­derul­len från Kash­mir­ge­ten som man tar för att spin­na garn. Gar­net i sin tur stic­kar man trö­jor­na med och se­dan kom­mer den vik­ti­ga pro­ces­sen för just mjuk­he­ten – tvät­ten och för­be­hand­ling­en. När plag­gen är fär­dig­stic­ka­de så tvät­tar man plag­gen för att få till den här­li­ga fluf­fi­ga käns­lan, det gäl­ler att in­te tvät­ta för länge el­ler för hårt, då för­störs plag­get. Vad får man in­te gö­ra när det kom­mer till kash­mir?

– Gäl­lan­de be­hand­ling skul­le jag sä­ga att man in­te får cent­ri­fu­ge­ra plag­gen, då kom­mer de ut som små barntrö­jor. Hur und­vi­ker man att trö­jan blir uppä­ten av små djur, som äls­kar just kash­mir?

– Bäs­ta sät­tet är att för­va­ra trö­jan vikt i en för­va­ringspå­se, helst med zip­per för att helt hål­la ute even­tu­el­la djur, men drag­sko går ock­så bra. In­om en snar fram­tid kom­mer så­da­na på­sar gå att kö­pa via vår hem­si­da soft­go­at.com. Vem är dröm­kun­den?

– Svårt att sä­ga, vi vill gär­na att al­la ska kän­na sig be­kvä­ma i vå­ra plagg men härom vec­kan var Oli­via Palermo i stan och hon fick en trö­ja av oss – det skul­le själv­klart va­ra otro­ligt kul att se hen­ne i den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.