Möt par­fymö­ren!

Plaza Kvinna - - SKÖNHET | DOFT -

Bakom var­je fram­gångs­rik doft lig­ger of­ta en mas­sa tid, peng­ar och en skick­lig par­fymör. Vägen till yr­ket är of­tast lång och kom­pli­ce­rad och även fast man i prak­ti­ken kan job­ba som par­fymör ut­an ti­di­ga­re stu­di­er, krävs det i re­gel tre års ut­bild­ning och 10 års prak­tik för att lyc­kas nor­pa de ef­ter­trak­ta­de job­ben. För att få en dju­pa­re för­stå­el­se har vi ställt någ­ra frå­gor till Ju­li­an Be­del, par­fymör på Fu­e­guia 1833. Vad loc­ka­de dig att bör­ja ar­be­ta med par­fym?

– Min bak­grund lig­ger i kons­ten. Många i min fa­milj och vän­skaps­krets är konst­nä­rer. Jag ser par­fym som ett sätt att ut­vid­ga pa­let­ten av ma­te­ri­al man job­bar med för att ska­pa konst. Istäl­let för att an­vän­da färg el­ler to­ner an­vän­der jag doft­mo­le­ky­ler. Man kan lik­na par­fym vid mu­sik, som även den har ett väl­digt kraft­fullt sätt att på­ver­ka hu­mör och väl­må­en­de. Vil­ken typ av kun­skap mås­te man ha för att bli par­fymör?

– Det byg­ger på 95 pro­cent or­ga­nisk ke­mi och 5 pro­cent lit­te­ra­tur. Se­dan be­hö­ver du in­spi­ra­tion och kon­cept­käns­la, men det räk­nar jag in­te till kun­skap. Vad är det som gör att en doft luk­tar oli­ka på oli­ka in­di­vi­der?

–Al­la in­di­vi­der har en spe­ci­fik hud­ke­mi, vil­ken på­ver­kar sta­bi­li­te­ten hos mo­le­ky­ler­na som finns i en par­fym – och gör där­för att den upp­fat­tas oli­ka. Det är in­te hel­ler sam­ma sak att ap­pli­ce­ra en par­fym på en ex­fo­li­e­rad och ny­li­gen ren­gjord hud som att ap­pli­ce­ra den på kväl­len när du in­te du­schat på en hel dag. Se­dan finns det även vis­sa in­gre­di­en­ser, såsom mysk, som har en ten­dens att för­stär­ka din egen doft. Det finns helt en­kelt många va­ri­ab­ler som på­ver­kar. Hur lång tid tar det ge­ne­rellt att ska­pa en par­fym?

– Det va­ri­e­rar från par­fym till par­fym och man kan åter­i­gen jäm­fö­ra den med mu­si­ken. Ibland lyc­kas man ska­pa en bra låt på fem mi­nu­ter el­ler så fin­juste­rar du den i två år. Vi kom­mer snart lan­se­ra en doft som ta­git mig tre år att ska­pa se­dan den förs­ta test­bland­ning­en – jag kun­de in­te få den att fun­ge­ra för­rän ny­li­gen, då jag fann den rät­ta ba­lan­sen av in­gre­di­en­ser. Vad är det som gör att en par­fym hål­ler sig kvar en kor­ta­re el­ler läng­re pe­ri­od?

– Kon­cent­ra­tio­nen av par­fym men även kva­li­te­ten på var­je in­gre­di­ens och den mo­lyku­lä­ra vik­ten. För­fö­rel­se har ju länge va­rit ett starkt säl­jar­gu­ment för par­fy­mer. Hur gör man för att ska­pa en för­fö­risk doft?

– Själv­klart! Vi an­vän­der fero­mon­lik­nan­de in­gre­di­en­ser, vil­ka kan för­änd­ra pro­duk­tio­nen av östro­gen hos kvin­nor och hos män kan de öka has­tig­he­ten som sper­mi­er­na rör sig i, hjärt­sla­gen och ar­tärtryc­ket. Det finns No­bel­pris­be­lö­nad forsk­ning som lig­ger till grund för det­ta och är en nyckel­del till fram­gång­en i vå­ra par­fy­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.