Viss­te du att ...

Plaza Kvinna - - SKÖNHET | DOFT -

För­u­tom de här­li­ga doft­käl­lor som kom­mer från växtri­ket an­vän­der vi oss även av ani­ma­lis­ka käl­lor. Någ­ra som är minst li­ka vik­ti­ga, men in­te i när­he­ten så in­bju­dan­de, kän­ner du kanske igen nam­nen på: Am­b­ra kom­mer från kas­ke­lot­va­lens tarm­sy­stem, si­bet­ol­ja ut­vinns ur si­bet­kat­tens anal­öpp­ning och mysk kom­mer från kört­lar i mysk­hjor­tens mag­säck. Idag an­vänds des­sa in­gre­di­en­ser dock (tack och lov!) i störs­ta ut­sträck­ning i syn­te­tisk form.

Det finns ett an­nat sätt att ka­te­go­ri­se­ra och namn­ge dof­ter, som ut­går från dess kon­cent­ra­tions­grad av par­fymextrakt. Du har sä­kert hört be­näm­ning­ar som Eau de Toi­let­te och Eau de Co­log­ne? De van­li­gas­te i fal­lan­de ord­ning är Par­fym, Eau de Par­fu­me, Eau de Toi­let­te och Eau de Co­log­ne, och kon­cent­ra­tions­gra­den skil­jer sig mel­lan oli­ka till­ver­ka­re. Pro­va ald­rig mer än fy­ra dof­ter vid sam­ma till­fäl­le. Tes­ta den all­tid på din egen hud. Ett doft­prov på ett pap­per är of­ta väl­digt långt ifrån hur den kom­mer dof­ta på dig. Låt par­fy­men sit­ta på ett tag in­nan du tar ett be­slut. Det tar minst ett par tim­mar in­nan den ut­veck­lats or­dent­ligt. Köp in­te en par­fym en­bart ef­ter hur den dof­tar på nå­gon an­nan. Den kan kom­ma att luk­ta helt an­norlun­da på dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.