Viss­te du att …

Plaza Kvinna - - TRÄNING -

Va­sa­lop­pet 2016 var full­teck­nat en­dast 83 se­kun­der ef­ter att an­mä­lan ha­de öpp­nat?

Om du in­te var en av de 15 800 lyck­li­ga att läg­ga (skid)van­tar­na på en start­plats kom­mer här tre and­ra längd­skid­lopp 2016:

Start 10, 11, 12 el­ler 13 mars: Bor­der to bor­der En 440 kilo­me­ter lång skid­tur ge­nom Fin­land – från den rys­ka grän­sen till den svens­ka. Un­der sju da­gar ski­dar del­ta­gar­na mel­lan 44 och 78 kilo­me­ter per dag, och i an­mäl­nings­av­gif­ten in­går bo­en­de och mat – och ba­stu­bad, såklart.

14 feb­ru­a­ri: Eng­el­brektslop­pet På själ­vas­te al­la hjär­tans dag går det 60 kilo­me­ter långa Eng­el­brektslop­pet av sta­peln i Nor­berg, Da­lar­na. Sträc­kan är dess­utom ett al­ter­na­tiv till Va­sa­lop­pet i En svensk klas­si­ker, trots att Va­sa­lop­pet är 90 kilo­me­ter långt me­dan Eng­el­brektslop­pet en­dast är 60 kilo­me­ter.

1–2 april: Åre­lop­pet Mitt un­der brin­nan­de påsklov för Gö­te­borg, Stock­holm, Uppsa­la och norra Sve­ri­ge an­ord­nas Åres­fjällslop­pet i den po­pu­lä­ra skidor­ten. Med en rad oli­ka di­stan­ser, lik­som en sta­fett­gren, finns det nå­got för al­la – och gi­vet­vis av­slu­tas åk­ning­en med en tra­di­tio­nell after ski.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.