MAJ-LA OCH JONAS – sät­ter sko­av­tryck över nä­tet

Det bör­ja­de med en san­dal ef­ter en re­sa i Ita­li­en – fem år se­na­re finns ATP Ate­li­ers skor, stöv­lar och väs­kor över he­la värl­den. Idag är det ett av få svens­ka mär­ken som säljs hos nät­han­dels­jät­ten Net-a-por­ter.

Plaza Kvinna - - ACCESSOAR - Av ce­ci­lia persson

Mest kän­da är kanske ATP Ate­li­er för si­na san­da­ler, och idén väck­tes hos Maj-La Piz­zel­li och Jonas Cla­son un­der en ge­men­sam se­mester­re­sa i söd­ra Ita­li­en. – En som­mar för någ­ra år se­dan var vi, till­sam­mans med någ­ra and­ra kom­pi­sar med fa­mil­jer, på se­mes­ter i Otran­to. När vi gick för­bi en li­ten lo­kal till­ver­ka­re av san­da­ler bör­ja­de vi brainstor­ma: var­för finns in­te den ul­ti­ma­ta san­da­len? Då fanns det ing­et ul­ti­mat, svenskt sko- och väsk­mär­ke. Vi har bå­da en re­la­tion till Ita­li­en, och de har en helt an­nan ap­pro­ach till kon­sum­tion där jäm­fört med Sve­ri­ge – en ap­pro­ach som vi gil­la­de, be­rät­tar Maj-La, och Jonas fyl­ler i: – De tillå­ter även ut­rym­me för spe­ci­a­lis­ter. I Sve­ri­ge slår man gär­na ihop allt som in­te är klä­der och kal­lar det sko- och ac­ces­soar­bran­schen, vil­ket är li­te ir­ri­te­ran­de, och 2010 var den mark­na­den gans­ka för­störd och be­fann sig i sam­ma lä­ge som när vi star­ta­de Why­red ( Jonas star­ta­de Why­red 1999 till­sam­mans med Le­na Pa­triks­son Kel­ler och Ro­land Hjort, reds. anm.). Det var den förs­ta vå­gen och fanns in­te rik­tigt nå­got in­tres­se el­ler kun­skap om kva­li­tet. För­kort­ning­en ATP står för All To­mor­row’s Par­ti­es, och visst var li­vet en fest när mär­ket med bå­de kva­li­tet och hög mo­de­grad snabbt ploc­ka­des upp av me­di­er och dök upp på blog­gar och Instagram. Idag har man även lan­se­rat skor och stöv­lar samt väs­kor, och trots – el­ler kanske tack va­re – att Maj-La och Jonas har va­rit i bran­schen se­dan de möt­tes på Gul&Blå för över 20 år se­dan, in­såg de snabbt vik­ten

Hur har er vän­skap på­ver­kats av att dri­va ATP Ate­li­er ihop? Maj-La: Den har ba­ra bli­vit bätt­re. Men vad är egent­li­gen vän­skap? Ibland ses vi mest på job­bet, men grän­ser­na blir rätt sud­di­ga. Vi har näs­tan som en tra­di­tion att för­e­na nyt­ta med nö­je: ost och vin har of­ta åkt fram när vi sut­tit här och job­bat se­na kväl­lar. Vi har väl­digt ro­ligt ihop, och det är rätt lyx­igt. Vi blir in­te tröt­ta på varand­ra. Jonas: Vi träf­fas mer, pra­tar myc­ket med varand­ra och lär kän­na varand­ra bätt­re. Som när jag var på Why­red: då träf­fa­de jag Rol­le (Ro­land Hjort, en av med­grun­dar­na till Why­red, reds. anm.) jät­te­myc­ket var­je dag, och jät­te­li­te pri­vat. Sam­ti­digt var man all­tid ute till­sam­mans på en el­ler två mid­da­gar med kun­der el­ler lik­nan­de i vec­kan. Man um­gås på ett an­nat sätt. av att sy­nas i de di­gi­ta­la ka­na­ler­na.

– Vi sat­te en stra­te­gi för so­ci­a­la me­di­er re­dan från bör­jan, och som tur är har det fun­nits många som har ve­lat hjäl­pa oss. Vi har en väl­digt stark fö­re­tagskul­tur som in­ne­fat­tar bå­de till­hö­rig­het och an­svar, och det finns ett driv hos al­la.The sky is the li­mit, sam­ti­digt som vi ock­så är prag­ma­tis­ka, men al­la här har in­te så lång er­fa­ren­het som vi har. Vi mix­ar gär­na ex­pe­ri­ence med cu­ri­ousi­ty, och tar of­ta in unga per­so­ner som kanske in­te har så myc­ket er­fa­ren­het – men som har rätt in­ställ­ning. De till­för så myc­ket, och är väl­digt vik­ti­ga för oss så att vi som bo­lag och va­ru­mär­ke tän­ker dy­na­miskt och mo­dernt, sä­ger Maj-La.

Man kan sä­ga att stra­te­gin lö­na­de sig; ATP Ate­li­er sågs ti­digt på mo­de­pro­fi­ler som Co­lum­bi­ne Smil­le och Elin Kling, och idag är mär­ket ett av det få­tal svens­ka hos Net-a-por­ter. Det var fak­tiskt saj­ten själ­va som hör­de av sig till de två svens­kar­na, och ef­ter att ha ge­nom­gått sto­ra kva­li­tets­kon­trol­ler och en lång pro­cess finns skor­na se­dan i vå­ras nu till för­sälj­ning här.

– Att kom­ma in där har verk­li­gen va­rit en dörr­öpp­na­re som vi ald­rig ha­de kun­nat ana. Att det är on­li­ne in­ne­bär att he­la värl­den tit­tar sam­ti­digt; för tio år se­dan lyc­ka­des man kanske kom­ma in på Sel­fridges, och då såg al­la som res­te till Lon­don en. Men nu kan al­la i he­la värl­den se en sam­ti­digt, vil­ket gjor­de att vi fick som en pr-skjuts, be­rät­tar Maj-La.

Fram­gång­en med Net-a-por­ter gav även du­on en själv­för­tro­en­de­boost, och de be­stäm­de sig för att hö­ra av sig till den New York-ba­se­ra­de shop­pingsaj­ten The Li­ne.

– Det var ett stäl­le som vi drömt om att fin­nas på, vi gil­lar on­li­ne­tän­ket. Så vi skic­ka­de ett mejl och skrev att vi trod­de vi skul­le pas­sa där, och de sva­ra­de att det tyck­te de ock­så. Man kan ock­så kon­sta­te­ra att vi in­te ha­de kun­nat byg­ga det här för tio år se­dan; den svens­ka mark­na­den är rätt li­ten och vi är helt oin­tres­se­ra­de av att ta land för land. Vi vill ha de bäs­ta kon­to­na – och idag är allt di­gi­ta­li­se­rat, sä­ger Jonas. Maj-La:

– För två år se­dan satt jag på Il Café här på Sö­der­malm, när en tysk tjej satt och tit­ta­de på mig. Ef­ter en stund frå­ga­de hon: ”Är di­na skor från ATP? Jag kom­mer från Berlin och har le­tat över­allt i Stock­holm ef­ter de­ras skor, de är slut över­allt!”. Då ha­de hon sett dem på nå­gon blogg, så jag frå­ga­de vil­ken stor­lek hon ha­de. ”37? Ja, men då har jag nog ett par pro­ver här på kon­to­ret runt hör­net, följ med”. Du skul­le sett hen­nes min. Det var vår förs­ta in­ter­na­tio­nel­la fram­gång, ha­ha.

ATP ATE­LI­ER Grun­da­des: 2011 av Maj-La Piz­zel­li, 52 år, och Jonas Cla­son, 48 år. Hu­vud­kon­tor: Sö­der­malm, Stock­holm.

Till­verk­ning­en av fö­re­ta­gets al­la pro­duk­ter sker i Ita­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.