lis­tet­ta

XOV ak­ti­ve­rar and­ra ge­nom mu­si­ken

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Du har vo­lon­tär­ar­be­tat på Les­bos, be­rät­ta om den er­fa­ren­he­ten och om din or­ga­ni­sa­tion I am you.

– Jag åker re­gel­bun­det till Les­bos ef­tersom vi har vår bas där. I am you är en hjälp­or­ga­ni­sa­tion som skic­kar rädd­nings­team till kon­flikt­zo­ner längs Eu­ro­pas grän­ser. Just nu sat­sar vi stort på Les­bos, där vi hjäl­per till med drif­ten av det störs­ta flyk­ting­läg­ret på ön. Det är ett hel­ve­te på jor­den, men vå­ra team gör verk­li­gen skill­nad där. Vad för an­svar har du som ar­tist?

– Som ar­tist når man ut till myc­ket män­ni­skor. Man har till­gång till media och möj­lig­het att med sin konst väc­ka folks käns­lor. Om man brin­ner för hu­ma­ni­tä­ra frå­gor som per­son, vil­ket jag gör, är det själv­klart att ar­tis­te­ri­et går hand i hand med hu­ma­ni­tärt ar­be­te. Vad vill du bi­dra med för att ska­pa ett bätt­re sam­häl­le?

– Jag vill med hjälp av mu­sik, konst och media in­spi­re­ra män­ni­skor att ak­ti­ve­ra sig för att till­sam­mans ska­pa en bätt­re värld. Vad är du mest rädd för när det gäl­ler vårt sam­häl­le och hur kan man som med­bor­ga­re vän­da det?

– Jag tyc­ker att hö­ger­vin­dar­na är skräm­man­de. Att män­ni­skor helt och hål­let tap­par sin med­mänsk­lig­het på grund av po­li­tik och sta­tistik. Som med­bor­ga­re tror jag det vik­ti­gas­te är att en­ga­ge­ra sig i nå­got. De ne­ga­ti­va kraf­ter­na i sam­häl­let ba­ra väx­er, och då mås­te mot­po­len gö­ra det ock­så. Ma­kes sen­se? Be­rät­ta om mu­si­ken på ditt de­bu­tal­bum, någ­ra fa­vo­ritra­der?

– Den är själv­bi­o­gra­fisk och fång­ar de käns­lo­lä­gen jag pend­lat mel­lan de se­nas­te åren. Ils­kan, sår­bar­he­ten, hopp­full­he­ten, at­ti­ty­den. Min fa­vo­ritrad är från ti­tel­spå­ret Wild och ly­der “Dar­lin I’m a free child, my mom­ma rai­sed me in the wild". Du sa upp dig som vd och läm­na­de en fram­gångs­rik kar­riär. Var­för?

– Jag ha­de strä­vat ef­ter peng­ar, sta­tus och kar­riär un­der he­la min livs­tid, på be­kost­nad av min sto­ra dröm – mu­si­ken. När jag nåd­de pea­ken och var vd in­såg jag att peng­ar, sta­tus och kar­riär in­te alls har med lyc­ka att gö­ra. Du har be­skri­vit att du nåd­de bot­ten – och se­dan blev du scou­tad av ar­tis­tern Lor­de på Twit­ter för att gö­ra mu­sik till Hung­er­ga­mes ...

– På många sätt så älskar jag bot­ten, för det är en unik käns­la att in­te ha någon­ting att för­lo­ra. Fram­gång, Hol­ly­wood och li­vet jag le­ver nu är ra­ka mot­sat­sen till det, och ibland är det svårt att hit­ta har­mo­nin och ba­lan­sen i all­ting. Vad dröm­mer du om nu?

– Att mitt ar­tis­te­ri ska växa till­sam­mans med mitt hu­ma­ni­tä­ra ar­be­te och hjäl­pa ut­sat­ta män­ni­skor. Får man sä­ga att man vill för­änd­ra värl­den i Sve­ri­ge? För det vill jag. Fuck Jan­te­la­gen.

namn: Damian Ar­desta­ni. Ar­tist­namn: XOV. Ål­der: 29 år. Bor: Stock­holms skär­gård. Ak­tu­ell med: De­bu­tal­bu­met Wild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.