FRI­LANS­JOUR­NA­LIST

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Till var­dags skri­ver fri­lans­jour­na­lis­ten Sofia Ed­gren om po­pu­lär­kul­tur, men i det här num­ret har hon bland an­nat träf­fat vice stats­mi­nis­ter och mil­jö­mi­nis­ter Åsa Romson samt in­ter­vju­at ett gäng ex­per­ter om vad man kan gö­ra för att ta håll­bart mo­de från tan­ke till hand­ling.

– Jag är egent­li­gen in­te så för­tjust i att shop­pa. In­te i att slänga hel­ler, vil­ket in­ne­bär att jag har rätt myc­ket klä­der som jag läg­ger un­dan ett tag för att se­dan åter­upp­täc­ka och bör­ja an­vän­da på nytt. Det pas­sar både mig, min plån­bok och mil­jön fi­ne­mang! Nå­gon in­ter­vju du gjort som du minns ex­tra myc­ket?

– Jag in­ter­vju­a­de Rachel Bråt­hén, ali­as Yo­ga Girl, för Pla­za Kvin­na re­dan in­nan hon var känd un­der ett av hen­nes retre­at i Mex­i­ko. Jag del­tog i hen­nes yo­ga­klas­ser på en krit­vit strand, vil­ket var som att va­ra på en bland­ning mel­lan en le­gen­da­risk rock­kon­sert och en guds­tjänst – fan­tas­tisk när­va­ro och stäm­ning i en un­der­skön mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.