dag­mar

– gör med­vet­na ma­te­ri­al­val

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

Dag­mar har en tyd­lig CSR-po­li­cy och vi tän­ker ige­nom var­je steg. Vi an­vän­der in­te en­bart eko­lo­gis­ka ma­te­ri­al, dels för att det är svårt att få tag på men ock­så för att 100 pro­cent eko­lo­giskt in­te all­tid är det bäs­ta. Ibland är se­mi­e­ko­lo­giskt bätt­re när man tän­ker på hel­he­ten, som hur myc­ket vat­ten som går åt när man pro­du­ce­rar, när­hets­prin­ci­pen och så vi­da­re. Vi pro­du­ce­rar allt mer av vå­ra pro­duk­ter i Eu­ro­pa, tar hem allt med båt istäl­let för flyg och väl­jer fa­bri­ker som re­dan har ett för oss till­räck­ligt bra sy­stem där de till ex­em­pel tar hand om sitt spill, sitt av­fall och har slut­na sy­stem för sin re­nings­pro­cess. I väsk­kol­lek­tio­nen som vi ta­git fram till­sam­mans med Tärn­sjö Lä­der är skin­net eko­lo­giskt, 100 pro­cent mil­jö­cer­ti­fi­e­rat och till­ver­kat i Sve­ri­ge. Allt är na­tur­gar­vat och de an­vän­der ba­ra rest­pro­duk­ter från mjölk­kor, så varen­da li­ten del på dju­ret tas om hand. Tan­ken med den här väsk­kol­lek­tio­nen är att man ska ha den i mer än en ge­ne­ra­tion; om du in­te ger den till di­na barn kanske du säl­jer den vi­da­re på se­cond hand. Det är in­te pro­duk­ter man an­vän­der i någ­ra må­na­der och som se­dan har tap­pat sting­et. En av grund­pe­lar­na som vi sat­te upp när vi star­ta­de var kva­li­tet, både när det gäl­ler ma­te­ri­al, de­sign och till­verk­ning. Det­ta var in­nan sustai­na­bi­li­ty blev ett trend­ord, och i bör­jan tyck­te in­kö­pa­re att vå­ra pro­duk­ter var så dy­ra jäm­fört med and­ra svens­ka mär­ken. Men ef­ter två, tre år för­stod de var­för, ef­tersom vå­ra plagg höll så myc­ket läng­re än många and­ras. Vi le­tar all­tid ef­ter nya eko­lo­gis­ka ma­te­ri­al, men of­ta är det li­te dy­ra­re el­ler li­te hårt och in­te li­ka ro­ligt, och då krävs det att man job­bar li­te mer med det. När det gäl­ler till ex­em­pel me­ri­noull, som vi an­vän­der oss myc­ket av, krä­ver vi att till­ver­kar­na in­te an­vän­der den plåg­sam­ma me­to­den mu­le­sing. Det lig­ger i vår fi­lo­so­fi att in­te ba­ra ta hand om mil­jön ut­an ock­så se till att dju­ren och de som job­bar med dem be­hand­las bra. Om tio år hop­pas jag att det har hänt myc­ket, jag ser att det hän­der sa­ker he­la ti­den. Jag hop­pas att det blir enkla­re för bo­lag och fab­ri­kan­ter att bli mil­jö­cer­ti­fi­e­ra­de och job­ba mer mil­jö­vän­ligt, och att man åter­vin­ner mer ma­te­ri­al – att allt kom­mer bli mer mil­jö­vän­ligt.

Kristi­na Tjä­der Gör: Chefs­de­sig­ner och en av tre grun­da­re av House of Dag­mar. Ak­tu­ell: Med Dag­mars nya väsk­kol­lek­tion be­stå­en­de av fy­ra mo­del­ler, gjor­da i eko­lo­giskt och na­tur­gar­vat lä­der från Tärn­sjö Lä­der. Det finns även möj­lig­het att skräd­dar­sy sin...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.