”Vår eko­no­mis­ka mo­dell är i krig med li­vet på jor­den”

Plaza Kvinna - - JUST NU -

I de pris­be­lön­ta och bäst­säl­jan­de böc­ker­na Chock­dokt­ri­nen (2007) och No Lo­go (1999) har jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Na­o­mi Kle­in ta­git strid mot ka­pi­ta­lis­men – el­ler åt­minsto­ne pe­kat på dess ne­ga­ti­va ef­fek­ter för sam­häl­le och mil­jö – vil­ket hon även gör i boken This Changes Eve­ryt­hing – Ca­pi­ta­lism vs The Cli­ma­te (2014). Do­ku­men­tä­ren med sam­ma namn, som både har hyl­lats och kri­ti­se­rats ef­ter att den släpp­tes i hös­tas, fö­re­slår att vi in­te ba­ra ser kli­mat­för­änd­ring­ar­na som en kris, ut­an ock­så som en möj­lig­het för oss att to­talt re­for­me­ra de grund­va­lar som vår värld är upp­byggd på. Fil­men i sig kom­mer in­te att för­änd­ra allt, sä­ger Na­o­mi Kle­in själv, men är tänkt att skän­ka hopp åt tan­ken att det fak­tiskt går att gö­ra nå­got åt kli­mat­för­änd­ring­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.