filip­pa k

– sy­nar var­je led

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

Som håll­bar­hets­chef på Filip­pa K är min vik­ti­gas­te upp­gift att he­la ti­den ut­ma­na och se hur vi kan gö­ra mer för att bi­dra i vårt ar­be­te med håll­bar­het som mo­de­va­ru­mär­ke. Att ald­rig nöja sig med det vi gör idag ut­an he­la ti­den blic­ka fram­åt. Vi vill ska­pa ett mo­de där håll­bar ut­veck­ling ut­gör själ­va för­ut­sätt­ning­en för till­växt. Det är det en­da rät­ta, och vi vill ock­så fort­sät­ta att va­ra ett fram­gångs­rikt fö­re­tag även i fram­ti­den. Med tan­ke på hur kon­sum­tions­sam­häl­let och mil­jöpå­ver­kan ser ut idag, kän­ner vi att det är en själv­klar­het att all­tid för­sö­ka ta hän­syn till pla­ne­tens be­gräns­ning­ar. Håll­bar­het är en na­tur­lig del av Filip­pa K:s dna. Att gö­ra klä­der som kan le­va länge, både vad gäl­ler stil och kva­li­té, har va­rit vår stra­te­gi från förs­ta bör­jan. Den mi­ni­ma­lis­tis­ka de­sig­nen och kva­li­tén var li­ka myc­ket i fo­kus när vi star­ta­de 1993 som nu, men vi gör mer med­vet­na val idag. Vå­ra all­ra mest håll­ba­ra plagg är Front Run­ners – pro­duk­ter som he­la ti­den lig­ger i fram­kant för var vi är på väg och vill va­ra. De är sy­na­de i varen­da led i livscykeln och pro­du­ce­ra­de helt med hän­syn till håll­bar­het. Des­sa plagg går i brä­schen för res­ten av kol­lek­tio­nen, och lär­do­mar­na vi får från dem im­ple­men­te­rar vi i res­te­ran­de kol­lek­tion och vårt ar­be­te allt­ef­tersom. År 2030 ska al­la vå­ra plagg va­ra Front Run­ners. Vi gör ett om­fat­tan­de håll­bar­hets­ar­be­te och hjäl­per bland an­nat vå­ra kun­der med att la­ga plagg som har gått sön­der. Vi ger dem ock­så råd om hur de ska ta hand om si­na plagg och få dem att hål­la läng­re. Vi har även en egen se­cond hand-bu­tik där kun­der­na kan säl­ja vi­da­re si­na plagg, och se­dan 2015 tes­tar vi den nya af­färsmo­del­len Le­a­se där man kan hy­ra al­la vå­ra pro­duk­ter istäl­let för att kö­pa dem. Vi för­sö­ker allt­så in­te att ba­ra att gö­ra håll­ba­ra pro­duk­ter, ut­an även ut­ma­na det tra­di­tio­nel­la kon­sum­tions­be­te­en­det och plag­gens livscykel.

Elin Lars­son Gör: Håll­bar­hets­chef på Filip­pa K. Ak­tu­ell: Med Filip­pa K:s våroch som­mar­kol­lek­tion, samt A/W16-kol­lek­tio­nen som vi­sas på Stock­holms mo­de­vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.