THE BO­DY SHOP

– 40 år av med­ve­ten­het

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

Att ta an­svar för vår pla­net har va­rit en av vå­ra grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar se­dan star­ten 1976 och är idag än­nu vik­ti­ga­re än det var då, för snart 40 år se­dan. Vi ar­be­tar hårt med att mins­ka vår på­ver­kan på mil­jön ge­nom att an­vän­da kli­mats­mart bu­tiks­in­red­ning, an­vän­da mind­re ener­gi, re­du­ce­ra mäng­den av­fall och sät­ta tyd­li­ga och mät­ba­ra mål som sä­ker­stäl­ler att vi hål­ler vad vi lo­var. Vi ser det som en själv­klar­het att be­ri­ka och in­te ex­plo­a­te­ra i allt det vi gör. För oss in­ne­bär det att ut­veck­la både män­ni­skor och vår pla­net, i form av bi­o­lo­gisk mång­fald och re­sur­ser. Ani­ta Rod­dick, grun­da­re av The Bo­dy Shop, var re­vo­lu­tio­ne­ran­de i sin tro att fö­re­ta­gan­de kun­de va­ra en kraft som gör gott. Det­ta ge­nom­sy­rar fö­re­ta­get i allt vi gör och vå­ra med­ar­be­ta­re, som är en­ga­ge­ra­de och pas­sio­ne­ra­de i sin öns­kan om att stän­digt gö­ra en po­si­tiv skill­nad. Jag ha­de för­må­nen att träf­fa Ani­ta vid ett fler­tal till­fäl­len un­der de år jag ar­be­ta­de i Lon­don och hon ha­de en kraft och ener­gi som man in­te stö­ter på sär­skilt of­ta. Ut­tryc­ket ”do it with pas­sion or not at all” be­skri­ver allt hon stod för. Det finns ing­en mot­sätt­ning i lön­sam­het och med­ve­ten­het och det för­stod Ani­ta Rod­dick när hon ha­de sin vi­sion för The Bo­dy Shop i mit­ten av 70-ta­let. Tvärtom – ge­nom att öka medvetenheten, både in­om fö­re­ta­get och hos vå­ra kun­der, mins­kar vi vår på­ver­kan på sli­toch-släng-sam­häl­let och det är eko­no­miskt om nå­got. Vå­ra an­ställ­da kan ar­be­ta ide­ellt med full lön upp till fem da­gar per år, och vi ser ba­ra för­de­lar med vo­lon­tär­pro­gram­met som för oss är ett sätt att prak­ti­se­ra vå­ra vär­de­ring­ar i det verk­li­ga li­vet. Med vå­ra to­talt 265 an­ställ­da i Sve­ri­ge, i bu­ti­ker och på hu­vud­kon­to­ret, har vi kraft att bi­dra med po­si­tiv för­änd­ring i al­la de sam­häl­len där vi finns re­pre­sen­te­ra­de. Att en­ga­ge­ra sig ide­ellt på ar­bets­tid ger vå­ra team en käns­la av att bi­dra, och tit­tar man på den en­skil­da med­ar­be­ta­ren så är vo­lon­tär­ar­be­te de­fi­ni­tivt nå­got som kan bi­dra till den per­son­li­ga ut­veck­ling­en och öka för­stå­el­sen för and­ra män­ni­skor.

Ce­ci­lia Sah­lin gör: Vd för The Bo­dy Shop i Sve­ri­ge och Dan­mark. Ku­ri­o­sa: Se­dan The Bo­dy Shop bör­ja­de ta be­talt för si­na pap­per­spå­sar för ett år se­dan har de­ras för­bruk­ning av på­sar mins­kat med 37 %. Peng­ar­na för res­te­ran­de på­sar har gått till...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.