Lin­da Wor­bin

Lek­tor i tex­til­de­sign på Tex­til­hög­sko­lan i Borås, med in­rikt­ning på prak­tik­ba­se­rad forsk­ning där hon undersöker oli­ka tek­ni­ker och me­to­der ge­nom tex­til­de­sign.

Plaza Kvinna - - MODE -

På vil­ket sätt ar­be­tar du med håll­bar­het in­om ditt forsk­nings­om­rå­de?

– Jag kom ny­li­gen hem från Is­land där jag lärt mig om gam­la is­länds­ka växt färg­nings­me­to­der. Syf­tet med re­san va ratt­lä­ra mig mer om växt­färg­nings tek­ni­ker f ö ratt­kun­na ut­veck­la ett på­gåen­de forsk­nings­pro­jekt där kon­ven­tio­nel­la re­la­tio­ner till färg och fär­gäkt­het un­der­söks i växt­fär­ga­de tex­tili­er. Hur kan växt­fär­ger bi­dra till en mer håll­bar livs­stil?

– Väx­ter be­står av oli­ka ke­mi­ka­li­er som man kan ut­vin­na färg ur och des­sa fäs­ter se­dan oli­ka bra på oli­ka fib­rer och bleks i oli­ka has­tig­het. Det är den­na blek­ning som in­tres­se­rar mig. Att re­dan i de­sign­pro­ces­sen kun­na ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för hur tex­tilen för­änd­ras kan ge ett in­tres­sant mer­vär­de hos plagget över tid. Dels som ut­trycks­form, men främst för att vi in­te stän­digt be­hö­ver by­ta ut plag­gen om de änd­rar ut­se­en­de. Vad kan jag kon­kret gö­ra i min var­dag för att bi­dra till en mer håll­bar livs­stil?

– Välj di­na plagg ef­ter de ma­te­ri­al, fär­ger och for­mer som du verk­li­gen trivs med. Då kom­mer du vil­ja bä­ra dem läng­re och där­med ock­så vår­da dem bätt­re. Per­son­li­gen tyc­ker jag myc­ket om ull för att det är varmt och an­das bra. Och även om ull­plagg ibland be­hö­ver tvät­tas, räc­ker det of­tast med att hänga ut dem på väd­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.