Erik El­vingsson Hedén

Vd på Sustai­nab­le Brand In­sight, ett fö­re­tag som job­bar med att hjäl­pa fö­re­tag att byg­ga håll­ba­ra va­ru­mär­ken.

Plaza Kvinna - - MODE -

Hur är in­ställ­ning­en till håll­bar­het och åter­vin­ning över­lag bland svens­ka fö­re­tag idag?

– Över­lag är åter­vin­ning en stor frå­ga i mo­debran­schen. Det syns bland an­nat på hur sto­ra ked­jor som H&M, KappAhl och In­dis­ka gjort klädin­sam­ling och åter­vin­nings­sats­ning­ar som gått rik­tigt bra. Idag frå­gar sig de fles­ta mo­de­fö­re­tag håll­bart på vil­ket sätt, sna­ra­re än var­för håll­bart. Vad kan jag kon­kret gö­ra i min var­dag för att bi­dra till en mer håll­bar livs­stil?

– Att åter­vin­na klä­der­na hos bu­ti­ker­na är jät­te­bra, men det vik­ti­gas­te är kanske att på rik­tigt för­stå vär­det av ett plagg. Vil­ket hand­lar om allt från att tvät­ta rätt till att tän­ka på vil­ka plagg man fak­tiskt kö­per. Sat­sa på kva­li­tet och på plagg som du kan ha länge. Im­pulskö­pen är säl­lan bra, var­ken för dig själv el­ler värl­den. Hur ser vi på äm­net håll­bar­het i fram­ti­den?

– Håll­bar­het är i sig ett ic­ke-äm­ne. Det har växt fram för att vi har för­stört så myc­ket ge­nom vår öka­de kon­sum­tion. Men är vi duk­ti­ga och änd­rar rikt­ning så kom­mer håll­bar­het som sär­in­tres­se att för­svin­na och va­ra en fullt na­tur­lig del i fö­re­ta­gens ar­be­te. Där­med in­te sagt att det in­te all­tid kom­mer fin­nas håll­bar­hets­frå­gor att job­ba med. Värl­den för­änd­ras ju stän­digt och med det kom­mer nya ut­ma­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.