AND­RA MED­VET­NA SKÖNHETSMÄRKEN:

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

UNE: Ma­ke­u­pen in­ne­hål­ler na­tur­li­ga och eko­cer­ti­fi­e­ra­de äm­nen – på in­gre­di­ens­lis­tan finns var­ken mi­ne­ral­ol­jor, pa­ra­be­ner el­ler syn­te­tis­ka fär­ger. Förutom in­ne­hål­let är för­pack­ning­ar­na fram­tag­na med hän­syn till mil­jön och dig som an­vän­der dem.

100% PU­RE: Pro­duk­ter­na är gjor­da på eko­lo­gis­ka fruk­ter, vår­dan­de ör­ter, vi­ta­mi­ner och an­tiox­i­dan­ter, och är dess­utom PE­TA-god­kän­da och 100% ve­gans­ka (förutom de pro­duk­ter som in­ne­hål­ler ho­nung).

LUX­SIT: Ef­ter en jor­den runt-re­sa in­såg grun­dar­na att na­tu­ren är per­fekt som den är, ut­an mo­di­fi­ka­tio­ner. Där­för star­ta­de de Lux­sit, vars pro­duk­ter är eko­märk­ta och sak­nar syn­te­tis­ka äm­nen. Allt häm­tas från ut­val­da väx­ter ur den nor­dis­ka flo­ran och pro­duk­ter­na till­ver­kas i Nac­ka ut­an­för Stock­holm.

DR HAUSCH­KA: Hud­vår­den är gjord på in­gre­di­en­ser från bio­dy­na­mis­ka och eko­lo­gis­ka käl­lor, och ing­en in­gre­di­ens kom­mer från or­ga­ni­sa­tio­ner el­ler fö­re­tag som är in­blan­da­de i djur­för­sök. Pro­duk­ter­na är även helt fria från mi­ne­ral­ol­jor och pa­ra­be­ner samt färg-, doft- och kon­ser­ve­rings­äm­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.