SWISHA 99 KR OCH FÅ HEM PLA­ZA KVIN­NA I BREV­LÅ­DAN

DET HAR ALD­RIG VA­RIT ENKLA­RE ATT TECK­NA EN PRE­NU­ME­RA­TION

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Swish är det nya, enk­la sät­tet att teck­na en pre­nu­me­ra­tion. Med någ­ra enk­la knapp­tryck kan du be­stäl­la en pre­nu­me­ra­tion till dig själv el­ler ge bort den till nå­gon an­nan.

Så här gör du i din Swish-app: Mot­ta­ga­re: 123 553 500 0 (En­dast för Pla­za Kvin­na) Be­lopp: 99:- (för 4 nr) el­ler 398:- (för 10 nr). Med­de­lan­de: An­na An­nans­son, An­na­vä­gen 12 B, 111 41 An­na­berg Tryck på be­ta­la och följ in­struk­tio­ner­na i ap­pen. Se­dan är pre­nu­me­ra­tio­nen igång!*

*Tänk på att pre­nu­me­ra­tio­nen all­tid star­tar med näs­ta num­mer och in­te med num­ret du ser i bu­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.