Läsarbrev

Plaza Kvinna - - INNEHALL -

IN­SPI­RE­RA ME­RA

Jag har un­der en tid va­rit sjuk­skri­ven från mitt jobb och märkt hur snabbt man tap­par den dag­li­ga in­spi­ra­tion man får i sitt var­dags­liv. Till ex­em­pel att sam­tal om re­la­tio­ner, si­tu­a­tio­ner, mo­de och skön­het med si­na vän­ner och kol­le­gor ger så myc­ket mer än vad man tror. Bru­kar in­te ha tid att lä­sa så myc­ket ma­ga­sin, men un­na­de mig Pla­za Kvin­na i vec­kan och märk­te di­rekt att den boos­ta­de mig med allt det jag be­höv­de för att kän­na mig upp­da­te­rad igen. Nu har jag bätt­re koll på de nya tren­der­na. Jag pla­ne­rar en week­end till en eu­ro­pe­isk hu­vud­stad när jag fyl­ler år i vår, så ser gär­na ett re­por­tage där jag kan lä­sa om en stad jag in­te får mis­sa, med bra shop­ping och re­stau­rang­er. För det här var in­te sista gång­en jag köp­te med er tid­ning hem. Sa­ra

Hej Sa­ra, vad gla­da vi blir att du tyc­ker om mix­en i tid­ning­en! I det här num­ret hit­tar du ton­vis av in­spi­ra­tion – till ex­em­pel i form av in­ter­vju­er med nya och eta­ble­ra­de stjär­nor – men gi­vet­vis ock­så mas­sor av mo­de och an­nat smått och gott. Se ock­så till att spa­na in näs­ta num­mer av Pla­za Kvin­na, num­mer 4, där vi ger vå­ra bäs­ta week­end­tips i stä­der som Bar­ce­lo­na, Bud­a­pest och Ber­lin. Som tack för din feed­back får du ett par skor från Ten Po­ints!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.