Sofia Jan­nok

Ar­tist och ak­ti­vist

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Med sitt uni­ka sound – som en slags jo­ik­pop – släp­per svensk­sa­mis­ka Sofia Jan­nok ett nytt al­bum. Men det är in­te ba­ra mu­si­ken hon brin­ner för, sna­ra­re dess bud­skap – un­der kli­mat­mö­tet i Pa­ris höll hon ett tal till­sam­mans med sa­mis­ka ur­folks­ak­ti­vis­ter, och hon har in­lett ett spän­nan­de sam­ar­be­te med konst­nä­ren An­ders Sun­na som öp­pet kri­ti­se­rar sta­tens ur­folk­s­po­li­tik. Vi­de­on till sing­eln We are still he­re släpp­tes 22 de­cem­ber, sam­ma da­tum som do­men föll i det hi­sto­ris­ka rät­te­gångs­fal­let Gir­jas vs sta­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.