SAM­AR­BE­TE NR 2

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Ett stil­med­ve­tet skan­di­na­viskt sam­ar­be­te värt att gö­ra om? Det mel­lan Filip­pa K och Litt­le Liff­ner såklart. Det var un­der hös­ten 2015 som de bå­da gick sam­man i ett ex­klu­sivt sam­ar­be­te som re­sul­te­ra­de i tre åtrå­vär­da hand­väs­kor. I vår är det dags för en fa­vo­rit i re­pris och två nya väsk­mo­del­ler lan­se­ras – en i rå can­vas och en i tid­löst lä­der. Pau­li­na Liff­ner Von Sydow, grun­da­ren bakom Litt­le Liff­ner be­rät­tar mer. Var­för gör Litt­le Liff­ner och Filip­pa K ett and­ra sam­ar­be­te?

– I förs­ta hand för att det var så kul att gö­ra det förs­ta och för att det fick ett så­dant fint mot­ta­gan­de hos kun­der­na. Se­dan var både Ni­na och jag sug­na på lju­sa vår­väs­kor så det kän­des som en na­tur­lig ut­veck­ling. Hös­tens li­mi­te­ra­de kap­syl­kol­lek­tion togs emot med ap­plå­der. Hur ser för­vänt­ning­ar­na ut den­na gång?

– Vi tror och hop­pas att än­nu fler upp­täc­ker sam­ar­be­tet och blir gla­da äga­re till de nya väs­kor­na i vår. Själv skall jag läg­ga van­tar­na på kan­vas­väs­kan för att bä­ra till min som­mar­u­ni­form – slit­na jeans och vit bomulls­skjor­ta. Hur vår­dar man sin lä­der­väs­ka på bäs­ta sätt?

– Jag tyc­ker per­son­li­gen att det är fint med li­te pa­ti­na men ett ofär­gat lä­der­bal­sam är all­tid ett bra tips för att pig­ga upp ett lä­der som bör­jat se li­te trött ut. Vad pac­kar du all­tid i hand­väs­kan?

– Min Mo­le­ski­ne-ka­len­der (jag har svårt att släp­pa pap­perska­len­dern ha­ha), sol­glas­ö­gon och läpp­bal­sam från Eve Lom. Be­rät­ta om ditt bäs­ta väsk­köp! – Jag bru­kar kö­pa korg­väs­kor av oli­ka slag när jag re­ser. Men min all­ra fi­nas­te hit­ta­de jag i en se­cond­hand­bu­tik i Gö­te­borg. Ge oss di­na topp tre Instagram-kon­ton för in­spi­ra­tion. @cla­re­waight­kel­ler för ett fint per­son­ligt de­sig­ner­per­spek­tiv. @self­ser­vice­ma­ga­zi­ne för fashion-in­s­po. @nat­geo för att bli påmind om värl­dens stor­het. Pau­li­na Liff­ner von Sydow, här med

en väs­ka från för­ra sam­ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.