Cay bond

Plaza Kvinna - - PORTRATT -

Ål­der: 73 år. Yr­ke: Tren­da­na­ly­ti­ker, jour­na­list och för­fat­ta­re. Ak­tu­ell: Med ut­ställ­ning­en Mo­no­krom Sym­fo­ni på Ar­ti­pe­lag, ju­ry­med­lem för Årets Fotograf som ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­te med Fo­to­gra­fis­ka mu­se­et och Tren­da­na­ly­sen 2016 med förs­ta pre­sen­ta­tion på ho­tel­let Ett Hem i Stock­holm i mars. Det viss­te du in­te om Cay Bond: Hon kom­mer från en ad­lig släkt i Eng­land, som bland an­nat här­stam­mar från en han­dels­man som fick ga­tan Bond Stre­et upp­kal­lad ef­ter sig. De har en släkt­gård i söd­ra Eng­land där hen­nes släk­ting, som var vän med själ­vas­te Ian Fle­ming, bod­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.