”Jag spen­de­ra­de all min fri­tid på gym­met el­ler i kö­ket.”

Plaza Kvinna - - MODE -

Även om jag vet myc­ket om trä­ning och häl­sa själv så kän­ner jag in­te att jag kan föl­ja des­sa råd då det lätt går över styr. Där­för är det nog bra för mig att ha en ut­om­stå­en­de som kan kon­trol­le­ra och se till att jag in­te går för långt. Jag tror jag be­hö­ver det.

Att pro­ble­ma­ti­ken kring mat och trä­ning ökat är nå­got som märks tyd­ligt me­nar Yvon­ne Lin som dri­ver well­nes­sin­sti­tu­tet Ylab i Stock­holm.Ylab har en egen forsk­nings­en­het och är spe­ci­a­li­se­ra­de på mat- och trä­nings­be­ro­en­de och tar emot kun­der se­dan 15 år tillbaka. Yvon­ne me­nar att man på fö­re­ta­get märkt av en mar­kant ök­ning när det gäl­ler folk som sö­ker hjälp för över­dri­ven trä­ning och en för strikt kost­håll­ning.

– Jag mö­ter män­ni­skor var­je dag som li­der av en över­dri­ven fix­e­ring av nyt­ti­ga livs­me­del i kom­bi­na­tion med en över­dri­ven trä­ning.

Yvon­ne är än­då no­ga med att på­pe­ka att vi i Sve­ri­ge in­te har en or­dent­lig di­a­gnos kring ett så­dant be­te­en­de.

– Som det ser ut i dag så finns det ing­en me­di­cinsk di­a­gnos som he­ter or­torexi el­ler tvångs­mäs­sig trä­ning och det finns inga or­dent­li­ga kri­te­ri­er hel­ler. Ter­men or­torexi som myn­ta­des un­der 90-ta­let in­ne­fat­ta­de från bör­jan per­so­ner som ha­de en fix­e­ring vid nyt­tig mat.

Var­för den här pro­ble­ma­ti­ken ökar just nu, 2016, är nå­got som Yvon­ne är tvär­sä­ker på.

– Det finns två enor­ma fak­to­rer för den öka­de psy­kis­ka ohäl­san kring mat och trä­ning. Det förs­ta är livs­me­dels­in­du­strin som med kost­till­skott och så kal­lad nyt­tig mat bi­drar till den här het­sen. Det and­ra är so­ci­a­la me­di­er. Man går in på bloggar och ser bil­der på Instagram som in­te alls över­ens­stäm­mer med verk­lig­he­ten. Det ska­par en press hos folk att le­va upp till en ex­tremt nyt­tig livs­stil som in­te är håll­bar i läng­den. Men hur vet man om ens pas­sion för trä­ning och häl­sa bör­jar bli till ett tvångs­mäs­sigt be­te­en­de?

– När du in­te läng­re äter nyt­tigt och mår bra ut­an blir rädd när du äter onyt­tigt – när du in­te läng­re trä­nar för att du mår bra ut­an för att du mår då­ligt om du in­te trä­nar – då bör man ta hjälp, sä­ger Yvon­ne som även re­kom­men­de­rar att man sö­ker pro­fes­sio­nell hjälp då det är svårt att bli frisk på egen hand om man in­te tar tag i det väl­digt ti­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.